לוגו משרד הכלכלה והתעשייה

צו יבוא אישי – מהדורה דיגיטלית

יבוא אישי

חיפוש בתוספת ראשונה, שנייה ושלישית

חפש
לא נמצאו תוצאות לחיפוש המבוקש.
המהדורה הדיגיטלית מציגה נוסח משולב של צו יבוא אישי לנוחיות הציבור. הנוסח המחייב של הצו מפורסם ברשומות משרד המשפטים

מסגרת הצו

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979[1] (להלן- הפקודה), אני מצווה לאמור:

1. הגדרות

בצו זה –

"אגף הרוקחות" –אגף הרוקחות במשרד הבריאות;

"אופניים עם מנוע עזר", "גלגינוע", "טרקטור", "טרקטורון", "טרקטור משא", "קלנועית", "רכב שטח" ו- "רכינוע"– כהגדרתם בתקנות התעבורה;

"אזור" – יהודה ושומרון והתחום הגאוגרפי שחל עליו חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005[2]  כמשמעותו בסעיף 3 לחוק האמור;

"אספקה" – עסקה שיש בה תמורה, בין לשוק המקומי ובין לשווקי חוץ, לרבות חלוקת טובין, בין בהפקת רווחים ובין בלא הפקת רווחים;

"ארצות אפט"א" – כל אחת מארצות אלה: איסלנד, ליכטנשטיין, נורבגיה ושוויץ;

"אישור ת"ר" - "אישור עמידה בדרישות הממונה" כמשמעותו בסעיף 2ה(א) לפקודה או "אישור שחרור מותנה" כמשמעותו  בסעיף 2ה(ב) לפקודה, והכל בהתאם להוראות הפקודה;

"אמ"ר" - היחידה לאבזרים ומכשירים רפואיים במשרד הבריאות;

"ביטחון" – היחידה לרישוי יבוא אמצעי לחימה במשרד הביטחון;

"ביטחון פנים" –המשרד לביטחון הפנים;

"בשר" – כהגדרתו בסעיף 9 לחוק המזון;

"האיחוד האירופי" – כל אחת מהארצות החברות באיחוד האירופי המפורטות להלן: אוסטריה, איטליה, אירלנד, אסטוניה, בולגריה, בלגיה, גרמניה, דנמרק, הולנד, הונגריה, הממלכה המאוחדת, יוון, לוכסמבורג, לטביה, ליטא, מלטה, סלובניה, סלובקיה, ספרד, פולין, פורטוגל, פינלנד, צ'כיה, צרפת, קפריסין, קרואטיה, רומניה ושוודיה;

"הגנת הצומח" –השירותים להגנת הצומח ולביקורת שבמשרד החקלאות;

"הצהרת ייבוא" – כהגדרתה בפקודת המכס[3];

"חוק הטיס" – חוק הטיס, התשע"א - 2011[4];

"חוק המזון" -  חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו – 2015[5];

"חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב" – חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016 [6];

"יבוא אישי"- כמשמעותו בסעיף 3;

"יחידה"- יחידה בודדת או מארז  אם מיובא באריזתו המקורית ואם אינו נמכר כיחידה בודדת;

"ייצור" - לרבות שינוי טובין מבחינת הצורה, הטיב, או האיכות או מכל בחינה אחרת, למעט מזיגתם או אריזתם וכן לרבות ייצורה או גידולה של תוצרת חקלאית;

"מזון" – כהגדרתו בחוק המזון;

"מיכון וטכנולוגיה" –האגף למיכון וטכנולוגיה במשרד החקלאות;

"מכשירי קרינה" –היחידה לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינה במשרד הבריאות;

"הממונה על הקרינה" –הממונה על קרינה סביבתית במשרד להגנת הסביבה;

"מעבדה מוסמכת לרכב" -  מעבדה לבדיקת רכב או מוצרי תעבורה שאישר המנהל לפי סעיף 236 לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב;

"מנהל" – מנהל רשות המסים בישראל או סגנו;

"מוצר תעבורה" – כמשמעותו בסעיף 96(2) לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב;

"משרד החקלאות" – משרד החקלאות ופיתוח הכפר;

"סוג"- קבוצה הכוללת את כל הדגמים של מוצר מסוים;

"עוסק" – כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-[7]1975 ;

"עתיקה"- כמשמעותה בחוק העתיקות, התשל"ח-1978[8];

"פקודת התעבורה" – פקודת התעבורה [נוסח חדש][9];

"צו המכס" - צו המכס (איסור יבוא), התשס"ה-2005[10] ;

"צו יבוא חופשי" – צו יבוא חופשי, התשע"ד – 2014[11] ;

"צו מתן רישיונות יבוא" - צו מתן רישיונות יבוא, 1939[12] ;

"ציוד" - כהגדרתו בחוק רישום ציוד הנדסי, התשי"ז - 1957[13];

"קורקינט חשמלי" - כהגדרתו בצו התעבורה (פטור קורקינט חשמלי מהוראות הפקודה), התשס"ד-2004[14];

"רכב" ו- "רכב מנועי"- כהגדרתם בפקודת התעבורה;

"רישיון יבוא"- רישיון ליבוא טובין שניתן על ידי רשות מוסמכת;

"רשות מוסמכת"- מי שהוסמך בידי השר שבתחום סמכותו מצויים הטובין הטעונים רישיון יבוא;

"שירות" - כל שירות לזולת לרבות עינוג ציבורי כמשמעותו בסעיף 3 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968[15], וכל עשייה במצרכים למען הזולת, לרבות בניה לצרכי אחרים;

"שירותים וטרינריים" –מנהל השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות או מי שהוא הסמיך לצורך זה;

"השר" – שר הכלכלה והתעשייה;

"תבלין" ו- "תוסף תזונה"– כהגדרתם בחוק המזון;

"תחבורה" –אגף הרכב או אגף הרכבות או רשות התעופה האזרחית או רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, לפי העניין;

"תעריף המכס" - צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז-2017 [16];

"תקן רשמי" – כמשמעותו בסעיף 8 לחוק התקנים, התשי"ג - 1953[17];

"תקנות הטיס" - תקנות הטיס (נוהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם), התשל"ז - 1977[18];

"תקנות התעבורה" - תקנות התעבורה, התשכ"א-1961[19];

"תקנות תכשירים רפואיים" – תקנות הרוקחים (תכשירים), התשמ"ו- 1986[20];

"תקשורת" –מינהל הנדסה או אגף בכיר רישוי במשרד התקשורת, או קצין מטה תקשורת מינהל האזרחי, לפי העניין.

2. יבוא חופשי

 • על אף האמור בצו מתן רישיונות, מותרים ביבוא אישי כל הטובין המסווגים בפרקים 1 עד 99 שבתוספת הראשונה לתעריף המכס, ללא הצגת רישיון יבוא, אישור או הוכחה על עמידה בתנאים, למעט-
 • טובין אשר יבואם אסור לפי צו המכס;
 • טובין המפורטים בתוספת הראשונה שלגביהם חלה חובת הצגתו של רישיון יבוא כמפורט לצידם בטור ג' בטבלה שבתוספת הראשונה;
 • טובין המפורטים בתוספת השנייה שלגביהם חלה חובת הצגת אישור או עמידה בתנאים כמפורט לצידם בטור ג' בטבלה שבתוספת השנייה .
  • ביבוא אישי של טובין כאמור בסעיף קטן (א)(2) ו-(3), יצרף יבואן להצהרת הייבוא את רישיון היבוא או את האישור או ההוכחה על עמידה בתנאים, לפי העניין.

 

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), לעניין טובין המיובאים ביבוא אישי שחל עליהם תקן רשמי, למעט מזון, רכב מנועי, אופניים עם מנוע עזר ומוצר או מכשיר שנועד לשימוש רפואי, יחולו ההוראות האלה:

(1)אם הטובין מתוארים בטור א' בתוספת השלישית, הרי הם פטורים מחובת עמידה בדרישות התקן הרשמי המפורט לצדם בטור ב' לתוספת האמורה ;

(2) אם הטובין מפורטים בתוספת השנייה, עליהם לעמוד בדרישות התקן הרשמי ולשם יבואם נדרש להציג את האישור המפורט לצדם בטור ג' לתוספת האמורה.

(ד) רשאי השר או מי שהוא הסמיכו להתיר יבוא אישי של טובין המפורטים בתוספת הראשונה בלא הצגת רישיון יבוא, או יבוא טובין המפורטים בתוספת השנייה בלא המצאת אישור או עמידה בתנאים למעט טובין אשר יבואם אסור לפי צו המכס.

(ה) יראו רשות מוסמכת כאילו הוסמכה על ידי השר להתיר יבוא טובין כאמור בסעיף קטן (ד), למעט אם החליט השר אחרת; החלטה כאמור של השר תפורסם ברשומות.

3. יבוא אישי

 • יבוא אישי הוא יבוא של טובין שמתקיימים לגביהם כל אלה:
  • הם מיובאים שלא באמצעות עוסק;
  • הם אינם מיועדים לצורכי אספקה, ייצור או מתן שירותים;
  • הם מיובאים בכמות סבירה;
  • הם מיובאים לשימושו האישי או המשפחתי של אותו יחיד המייבא.
 • לעניין סעיף זה-

(1) "כמות סבירה" היא אחת מאלה, לפי העניין:

(א) משלוח שערכו עד 1000 דולר - עד 30 יחידות מאותו סוג במשלוח; 

(ב) משלוח שערכו עולה על 1000 דולר- עד 5 יחידות של טובין מאותו סוג במשלוח;

(2) משלוחים שיישלחו מאותו ספק לאותו יבואן בהפרש של עד 72 שעות ביניהם, ייחשבו כמשלוח אחד.

 • הכמויות המפורטות בסעיף קטן (ב)(1) לא יחולו על טובין המפורטים בתוספת הראשונה וכן על הטובין המפורטים להלן:
 • רכב;
 • כלי טיס כהגדרתו בחוק הטיס;
 • פריט תעופתי כהגדרתו בתקנות הטיס;

(4) עצם מוטס מרחוק  שהוא אחד מאלה:

(א) כלי טיס בלתי מאויש כהגדרתו בתקנות הטיס;

(ב) טיסן נהוג רדיו כהגדרתו בתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב – 1981[21]

(5) יכטות המסווגות בפרט מכס 89.03 לתוספת הראשונה בתעריף המכס.

 

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ב)(1)-

 • המנהל או הרשות המוסמכת רשאים להחליט כי טובין שיובאו ועומדים בהוראות סעיף קטן  (א) אך אינם עומדים בהוראות סעיף קטן (ב)(1), הם בגדר יבוא אישי;
 • טובין העומדים באחד התנאים המנויים בסעיף קטן (ב)(1) אך המנהל מצא כי הם אינם עומדים בכל  התנאים הקבועים בפסקאות (1), (2) או (4) שבסעיף קטן (א), לא יראו בהם יבוא אישי;
 • המנהל או הרשות המוסמכת רשאים להתיר יבוא טובין המיועדים לבניה של בית המיועד למגורי היבואן או לשיפוץ בית המגורים שבו מתגורר היבואן, בכמות גדולה מהכמות המצוינת בסעיף קטן (ב)(1), ובלבד שהוצגה ראיה מוחשית, לרבות היתר בניה אם נדרש על פי דין, להנחת דעתם כי הטובין מיועדים למטרה האמורה וכי מתקיימים לגביהם התנאים האמורים בסעיף קטן (א);
 • יראו בטובין המופיעים בתוספת השנייה שהם כמפורט להלן, כטובין שיובאו ביבוא אישי אם יובאו  בכמות של עד 5 יחידות  מאותו סוג במשלוח:

(א) טובין הדורשים אישור מתקשורת שהם מכשירים אלחוטיים או הכוללים רכיבים אלחוטיים;

(ב) טובין הדורשים אישור מתחבורה;

(ג) טובין הדורשים אישור ממעבדה מוסמכת לרכב;

 • המנהל רשאי להחליט שטובין שמתקיים בהם אחד מהתנאים שלהלן אינם בגדר יבוא אישי, אלא אם כן היבואן הוכיח להנחת דעתו של המנהל כי אותם הטובין מיובאים לשימוש אישי או משפחתי של אותו יבואן:

(א) ליחידה של טובין שערכה  עולה על 200 דולר ארה"ב- סך כל היחידות שהיחיד ייבא מאותו הסוג בשנה קלנדרית  עולה על  5;

(ב) ליחידה של טובין שערכה אינו עולה על 200 דולר ארה"ב- סך כל  היחידות שהיחיד ייבא מאותו הסוג ברבעון של שנה קלנדרית עולה על 30.

4. יבוא אישי של מזון

על אף האמור בסעיף 3(ב)(1), יבואן המייבא טובין שהם מזון ביבוא אישי כאמור בסעיף 3(א) פטור מהחובות החלות על יבואן לפי פרק ד' לחוק המזון, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1)   "כמות סבירה" היא כמות שמתקיימים בה כל אלה:

(א) אינה עולה על 5 ק"ג למזון מסוים אך לא יותר מ- 15 ק"ג מזון בכל משלוח, למעט קבוצות המזון המפורטות להלן:

(1) תבלינים ואבקות תיבול, למעט זעפרן – כמות שאינה עולה על 500 גרם תבלין או אבקת תיבול מסוימים אך לא יותר מ- 5 ק"ג תבלינים ואבקות תיבול בכל משלוח; 

(2) זעפרן – כמות שאינה עולה על 20 גרם בכל משלוח;

(3) תוספי תזונה – כמות שאינה עולה על 5 פריטים של תוסף תזונה מסוים אך לא יותר מ- 15 פריטים של תוספי תזונה בכל משלוח;

(ב)  אינה עולה על ששה משלוחים המכילים מזון בכל כמות שהיא ומכל קבוצת מזון שהיא בשנה קלנדרית;

(2) המזון נארז וסומן על ידי היצרן בטרם שיווקו באופן המאפשר את זיהויו כמזון;

(3) המנהל לא מצא כי הטובין אינם עומדים באחד מהתנאים כמפורט בסעיף 3(ד)(2).

5. מועדי מתן רישיון יבוא, אישור או היתר

 • רישיון יבוא לפי צו זה או החלטה לסרב לתיתו, יינתנו למבקש בתוך 14 ימי עבודה מיום קבלת הבקשה; החלטת סירוב תהיה מנומקת.
 • על אף האמור בסעיף קטן (א), אגף הרוקחות או ביטחון או משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ימסרו את החלטתם למגיש הבקשה לקבלת רישיון יבוא בתוך 21 ימי עבודה. 
 • אישור או היתר לפי צו זה או החלטה לסרב לתתם, יינתנו למבקש בתוך 2 ימי עבודה מיום קבלת הבקשה; החלטת סירוב תהיה מנומקת.

(ד)  על אף האמור בסעיף קטן (ג)-

(1) אישור או היתר מהגנת הצומח או אישור מהאגף למיכון וטכנולוגיה או החלטה לסרב לתיתם יינתנו למבקש בתוך 10 ימי עבודה;

(2) אישור או היתר משירותים ווטרינריים או החלטה לסרב לתיתם יינתנו למבקש בתוך 14 ימי עבודה; האמור בפסקה (1) ובפסקה זו, לא יחול לעניין יבוא מזון לבעלי חיים;

(3) אישור או היתר מתקשורת או ממעבדה מוסמכת לרכב, או החלטה לסרב לתיתם יינתנו למבקש בתוך 5 ימי עבודה.

(ה) מניין הימים האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ד) יחל ביום קבלת כל המסמכים הדרושים לקבלת רישיון היבוא, האישור או ההיתר, לפי העניין.

6. תחולת צו מתן רישיונות יבוא וצו יבוא חופשי

טובין שאין לייבאם לפי הוראות צו זה, או שהוראות צו זה אינן חלות על יבואם כמפורט בסעיף 7, יחולו עליהם הוראות צו מתן רישיונות יבוא או צו יבוא חופשי, לפי העניין.

7. אי תחולה

הוראות צו זה לא יחולו על יבוא טובין -

(1)        שהם סמים מסוכנים כהגדרתם בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] התשל"ג-  1973[22] (להלן- פקודת הסמים המסוכנים);

(2)        שהם תכשירים רפואיים המסווגים בפרטי המכס 30.03  ו-30.04 לתוספת הראשונה לתעריף המכס המכילים סם כלשהו מן הסמים המפורטים בפקודת הסמים המסוכנים, למעט תרופות שמועטו לפי התוספת הראשונה לפקודת הסמים המסוכנים ולמעט טובין שפורטו בתוספת הראשונה לצו זה;

(3)        שיעדם הוא האזור, אם אין היתר באזור להעברתם מישראל או אם אין רישיון העברה לשטחי האחריות הפלסטינית, לפי חוק הפיקוח על יצוא בטחוני, התשס"ז-2007 [23];

(4)        מארצות כאמור בסעיף 6(3) לצו יבוא חופשי,  ואשר כפי שנקבע לפי אותו סעיף מתקיים לגביהן אחד מאלה:

       (א)        לישראל אין עמן יחסים דיפלומטיים והן אוסרות יבוא טובין מישראל;

(ב) לישראל אין עמן הסכם הכולל סעיף "אומה מועדפת ביותר" (M.F.N);

(ג) המגבילות לדעת השר או מי שהסמיכו לכך במפורש או מכללא, יבוא טובין מישראל דרך כלל או מסוג מסוים;

                        (5) שהם מזון כמפורט להלן:

(א) מזון המכיל בשר למעט שימורים המכילים בשר;

(ב) מזון המכיל חלב למעט גבינות קשות, מוצרי חלב משומרים, אבקות חלב, ממתקים ומשקאות המכילים חלב;

(ג) תרכובות מזון לתינוקות ותרכובות מזון לפעוטות כהגדרתן בתקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון)(סימון תזונתי), התשע"ח – 2017[24].

8. תחולת חובת הצגת רישיון יבוא או המצאת אישור או עמידה בתנאים

(א)        מקום שצוין בתוספת הראשונה ובתוספת השנייה מספרם של פרט, פרט משנה וסעיף בתעריף המכס (להלן- פרט מכס), תחול חובת הצגתו של רישיון יבוא, או המצאת אישור או עמידה בתנאים על כל הטובין המסווגים באותו פרט מכס.

(ב)        מקום שלצדו של פרט מכס בתוספת הראשונה ובתוספת השנייה צוין תיאור הטובין בטור ב', תחול חובת הצגתו של רישיון יבוא או המצאת אישור או סימון או עמידה בתנאים רק על אותם טובין.

(ג)         פרטי מכס המפורטים בתוספת השנייה שלצדם רשום בטור ג' יותר מאישור או תנאי אחד, חובה להמציא לעניינם את כל האישורים הרשומים לצדם וכן אישור על עמידה בכל התנאים הרשומים לצדם; ואולם פרט מכס שסומנה לצדו כוכבית בטור א', האישורים והתנאים המפורטים בטור ג' לצדו הם חלופיים.

9. הצהרת יבואן בעת קבלת משלוח

(א) בעת קבלת טובין שערכם 75$ ומעלה באמצעות דואר ישראל, למעט טובין המיובאים בדואר בין-לאומי מהיר בתהליך בלדרות, יצהיר היבואן כי הטובין עומדים בתנאי סעיף 3; הצהרה כאמור תהיה ערוכה לפי הנוסח שבטופס 1 לתוספת הרביעית.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), בעת קבלת טובין שהם מזון המיובא ביבוא אישי לפי סעיף 4, בכל ערך שהוא, יצהיר היבואן כי הטובין עומדים בתנאי סעיפים 3(א) ו- 4;  הצהרה כאמור תהיה ערוכה לפי הנוסח שבטופס 2  לתוספת הרביעית ותוגש לדואר ישראל או לחברות השילוח או הבלדרות. 

(ג) בעת קבלת טובין שאינם מיובאים לפי סעיפים קטנים (א) או (ב), דואר ישראל וחברות השילוח והבלדרות יכללו במסרון שהן שולחות ליבואן לצורך מסירת טובין ביבוא אישי, הודעה כי אם הטובין אינם מיובאים ביבוא אישי על היבואן לפנות לדואר ישראל או לחברת השילוח או הבלדרות, לפי העניין, וליידע אותם על כך; ההודעה תבהיר מהו יבוא אישי ותהיה ערוכה לפי הנוסח שבתוספת החמישית.  

(ד) הצהרה כאמור בסעיפים קטנים (א)  ו – (ב) או הודעה כאמור בסעיף קטן (ג) לא תהיה תנאי לשחרור הטובין מהמכס אולם תהיה תנאי למסירת הטובין ליבואן.

10. שמירת דינים

צו זה בא להוסיף על כל דין אחר ולא לגרוע ממנו.

11. יבוא חומר נפץ

רישיון יבוא שניתן לפי צו זה מהווה היתר לעניין סעיף 9 לחוק חמרי נפץ, התשי"ד-[25]1954.

12. תחילה

תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו (להלן- יום התחילה),   ואולם תחילתו של סעיף 9(א)– 7 חודשים מיום התחילה.

13. הוראת שעה

על אף האמור בסעיף 5(ג) ו-(ד)(3), בתקופה של 24 חודשים מיום התחילה-

(1) אישור או היתר ממשרד התחבורה והבטיחות בדרכים לטובין המופיעים בתוספת השנייה ינתנו למבקש בתוך 4 ימי עבודה מיום העברת הטובין לאישור פקחי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים;

(2) אישור או היתר מתקשורת או ממעבדה מוסמכת לרכב לפי צו זה או החלטה לסרב לתיתם, ינתנו למבקש בתוך 14 ימי עבודה.
[1] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 625. [2] ס"ח התשס"ה, עמ' 142. [3] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ' 39; ס"ח התשע"ח, עמ' 256. [4] ס"ח התשע"א, עמ' 830. [5] ס"ח התשע"ו, עמ' 90; התשע"ז, עמ' 1057; התשע"ח, עמ' 278 [6] ס"ח התשע"ו, עמ' 970. [7] ס"ח התשל"ו, עמ' 52. [8] ס"ח התשל"ח ,עמ' 76. [9] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש  7, עמ' 173. [10] ק"ת- שיעורי מק"ח, התשס"ה, עמ' 40. [11] ק"ת- שיעורי מק"ח, התשע"ד, עמ' 46. [12] ע"ר 1939, תוס' 2, עמ' 1201. [13] ס"ח התשי"ז, עמ' 145 [14] ק"ת התשס"ד, עמ' 804. [15] ס"ח התשכ"ח, עמ' 204. [16] ק"ת-שעורי מק"ח, התשע"ז, עמ'41. [17] ס"ח התש"יג, עמ' 30. [18] ק"ת התשל"ז, עמ' 1576. [19] ק"ת התשכ"א, עמ' 1425. [20] ק"ת התשמ"ו, עמ' 906. [21] ק"ת התשמ"ב, עמ' 8. [22] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמ' 526. [23] ס"ח התשס"ז, עמ' 398. [24] ק"ת התשע"ח, עמ' 376. [25] ס"ח התשי"ד, עמ' 64.

תוספת ראשונה

פרט מכס
תיאור הטובין
גורם המנפיק רישיון יבוא
04.01
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
06.01.1011
משרד החקלאות – המרכז לסחר חוץ
06.01.1021
משרד החקלאות – המרכז לסחר חוץ
06.01.2011
משרד החקלאות – המרכז לסחר חוץ
06.01.2031
משרד החקלאות – המרכז לסחר חוץ
06.02.9091
משרד החקלאות – המרכז לסחר חוץ
06.03.1910
משרד החקלאות – המרכז לסחר חוץ
06.03.9020
משרד החקלאות – המרכז לסחר חוץ
10.01
משרד החקלאות – הרשות לתכנון חקלאות וכלכלה
12.11
סמים מסוכנים
אגף הרוקחות
12.11.9000
של פרג papaver species
אגף הרוקחות
13.01
סמים מסוכנים
אגף הרוקחות
13.02
סמים מסוכנים
אגף הרוקחות
13.02.1100
אגף הרוקחות
13.02.1400
מהסוג המשמש ברפואה
אגף הרוקחות
13.02.1910
אגף הרוקחות
15.15.9000
שמן קנביס לשימוש ברפואה
אגף הרוקחות
28.04.7000
זרחן
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
28.11.1200
מימן ציאנידי (חומצה הידרוציאנידית Hydrogen cyanide)
משרד הכלכלה והתעשייה – מינהל התעשיות
28.11.1900
Hydriodic acid
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
28.29
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
28.34.2900
סודיום ניטרט
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
28.41.6100
Potassium
Permanganate
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
28.47
מימן על חמצני
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
28.50
אזיד עופרת
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
28.52
כספית ותרכובותיה,
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
29.03.1400
לרבות יבוא על ידי משרד הביטחון
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
29.03.1500
Ethylene dichloride
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
29.03.3000
1,2-Dibromoethane (EDB)
Tetrabromodiphenyl ether
Pentabromodiphenyl ether
Hexabromodiphenyl ether
Heptabromodiphenyl ether
מתיל ברומיד
תולדות פלואוריות של פממנים אציקליים (HFC)
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
29.03.7000
בכל פרטי המשנה לרבות יבוא על ידי משרד הביטחון
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
29.03.8100
HCH (mixed isomers)
Lindane
A-Hexachlorocyclohexane
B-Hexachlorocyclohexane
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
29.03.8200
Aldrin
Chlordane
Heptachlor
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
29.03.8300
Mirex
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
29.03.9200
DDT (Hexachlorobenzene)
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
29.03.9300
Pentachlorobenzene
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
29.03.9400
Hexabromobiphenyl
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
29.04.2000
מושק קסילן תרכובות ניטרוארומטיות של טולואן ונפתלן
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
29.04.3000
Perfluorooctane sulfonate (pfos) and it's salts
Perfluorooctane sulfonyl fluoride (pfosf)
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
29.05
סמים מסוכנים
אגף הרוקחות
29.07.2100
סטפינט עופרת
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
29.08.1000
Pentachlorophenol
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
29.08.9100
Dinoseb
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
29.08.9200
4,6 Dinitro-ortho-cresol (donc(iso)) ומלחיו
משרד הכלכלה והתעשייה – מינהל התעשיות
29.09.3000
Tetrabromodiphenyl ether
Pentabromodiphenyl ether
Hexabromodiphenyl ether
Heptabromodiphenyl ether
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
29.10.1000
Ethylene oxide
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
29.10.4000
Dieldrin
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
29.10.5000
Endrin
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
29.14.3100
1-Pheny-2-Propanoe (PHENYLACETONE)
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
29.14.7100
Chlordecone
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
29.15.2400
Acetic Anhydride
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
29.15.3600
Dinoseb acetate
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
29.16.1600
Binapacryl
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
29.16.3400
Phenylacetic acid
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
29.18.1800
Chlorobenzenzilate
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
29.18.9100
2,4,5-T and its salts and esters
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
29.19.1000
Tris (2,3-dibromopropyl) phosphate
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
29.20.1100
Parathion methyl-parathion
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
29.20.9090
טן, ניטרוגליצרין, ניטרוגליקול
משרד הכלכלה והתעשייה- מינהל התעשיות
29.20.9090
Amyl nitrite
Butyl nitrite
Isobutyl nitrite
אגף הרוקחות
29.21
סמים מסוכנים
אגף הרוקחות
29.21.4200
טטריל
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
29.21.4400
דיפנילאמין
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
29.22
סמים מסוכנים
אגף הרוקחות
29.22.4300
Anthranilicacid
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
29.24
סמים מסוכנים
אגף הרוקחות
29.24.1200
Fluoroacetamide
Monocrotophos
Phosphamidion
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
29.24.1900
אוריאה ניטרט
משרד הכלכלה - מינהל התעשיות
29.24.2940
D.O.T.
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
29.24.2300
Acetylantheranilic Acid
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
29.25
סמים מסוכנים
אגף הרוקחות
29.25.2100
Chlordimeform
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
29.26
סמים מסוכנים
אגף הרוקחות
29.27
דינול
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
29.30.8000
Captafo
Methamidophosl
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
29.31
Tetraethyl lead
Tetramethyl lead
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
29.32
סמים מסוכנים
אגף הרוקחות
29.32.9000
Methylenedioxy – Phenyl - 3,4- propan-2-One
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
29.32.9100
Isosafrole
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
29.32.9300
Piperonal
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
29.32.9400
Safrole
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
29.33
סמים מסוכנים
אגף הרוקחות
29.33.3200
Piperidine
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
29.33.5990
Enrofloxacin
Ciprofloxacin
Norfloxacin
Peloxacin
Danofloxacin
אגף הרוקחות
29.33.6900
הקסוגן, אוקטוגן
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
29.34
סמים מסוכנים
אגף הרוקחות
29.34.9000
Ofloxacin
Levofkoxacin
אגף הרוקחות
29.39
סמים מסוכנים
אגף הרוקחות
29.39.4100
Ephedrine
אגף הרוקחות
29.39.4200
Pseudoephedrine
אגף הרוקחות
29.39.4400
Norephedrine
אגף הרוקחות
29.39.6100
Ergometrine
אגף הרוקחות
29.39.6200
Ergotamine
אגף הרוקחות
29.39.6300
Lysergic acid
אגף הרוקחות
29.41
אנטיביוטיקה
אגף הרוקחות
30.03
30.04
המכילים סם מסוכן או סם פסיכוטרופי
אגף הרוקחות
31.01.0010
משרד החקלאות – המרכז לסחר חוץ
31.02
דשנים חנקניים
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
31.05
דשנים חנקניים
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
36.01
אבקת חומר הודף
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
36.02
חומרי נפץ
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
36.03
מרעומים, פיקות, מצתים, נפצים
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
36.04
זיקוקין די-נור ופירוטכניקה
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
38.08.5000
2,4,5-t
Aldrin
Binapacryl
Captafol
Chlordane
Chlordimeform
Chlorobenzilate
DDT
Dieldrin
Dinoseb
Dinoseb acetate
1,2,-Dibromoethane (EDB)
Ethylene dichloride
Ethylene oxide
Fluoroacetamide
HCH (mixed isomers)
Heptachlor
Hexachlorobenzene
Lindane
כספית ותרכובותיה
Parathion
Pentachlorophenol
Toxaphene
Methamidophos
Phosphamidon
Methyl-parathion
?,?,Hexachlorocyclohexane
Pentachlorobenzene
משרד החקלאות – המרכז לסחר חוץ
38.08.5910
38.08.5990
38.08.6110
38.08.6190
38.08.6210
38.08.6290
38.08.6910
38.08.6990
המשמשים בחקלאות
משרד החקלאות – המרכז לסחר חוץ
38.08.9000
Dinitro-ortho-cresol (dnoc) Pentachlorophenol and its salts and esters
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
38.08.9110
המשמשים בחקלאות
משרד החקלאות – המרכז לסחר חוץ
38.08.9190
המשמשים בחקלאות
משרד החקלאות – המרכז לסחר חוץ
38.08.9200
Dustable
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
38.08.9210
המשמשים בחקלאות
משרד החקלאות – המרכז לסחר חוץ
38.08.9290
המשמשים בחקלאות
משרד החקלאות – המרכז לסחר חוץ
38.08.9310
המשמשים בחקלאות
משרד החקלאות – המרכז לסחר חוץ
38.08.9390
המשמשים בחקלאות
משרד החקלאות – המרכז לסחר חוץ
38.08.9410
המשמשים בחקלאות
משרד החקלאות – המרכז לסחר חוץ
38.08.9490
המשמשים בחקלאות
משרד החקלאות – המרכז לסחר חוץ
38.08.9910
המשמשים בחקלאות
משרד החקלאות – המרכז לסחר חוץ
38.08.9990
המשמשים בחקלאות
משרד החקלאות – המרכז לסחר חוץ
38.14
תערובות המכילות את אחד מהחומרים שסיווגם בפרטי המשנה 1910, 3000, 7000, לפרט 29.03 לתעריף המכס, בכל כמות שהיא.
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
38.24.7000
תערובות המכילות את אחד מהחומרים שסיווגם בפרטי המשנה 1910, 3000, 7000, לפרט 29.03 לתעריף המכס, בכל כמות שהיא.
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
38.24.8100
Ethylene oxide
משרד הכלכלה והתעשייה- מינהל התעשיות
38.24.8200
Polybrominated
Biphenyls(PBS)-(Hexa, Octa, Deca)
Polychlorinated biphenyls
(PCB)
Polychlorinated terphenyls
(PCT)
Tetrabromodiphenyl ether
Pentabromodiphenyl ether
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
38.24.8300
Tris(2,3-dibromopropyl) phosphate
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
38.24.8400
38.24.8500
38.24.8600
38.24.8700
38.24.8800
38.27.9100
38.24.9900
1,1 - Dichloro - המכילים 1-Fluoroethane (141 b – R)
משרד הכלכלה והתעשייה – מינהל התעשיות
39.07.2000
המכילים – Dichloro – 1,1
(R-141b) fluoroethane-1
משרד הכלכלה והתעשייה- מינהל התעשיות
39.12.2000
ניטרטים של תאית
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
39.26.9059
בעלי מנגנון התראה אלקטרוני
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
42.02
בעלי מנגנון התראה אלקטרוני
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
44.03
שנשמרו או חוסנו בחומרים המכילים זרניך (ארסן) אנאורגני או כרום שש ערכי או שניהם
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
44.04
שנשמרו או חוסנו בחומרים המכילים זרניך (ארסן) אנאורגני או כרום שש ערכי או שניהם
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
44.05
שנשמרו או חוסנו בחומרים המכילים זרניך (ארסן) אנאורגני או כרום שש ערכי או שניהם
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
44.06
שנשמרו או חוסנו בחומרים המכילים זרניך (ארסן) אנאורגני או כרום שש ערכי או שניהם
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
44.07
שנשמרו או חוסנו בחומרים המכילים זרניך (ארסן) אנאורגני או כרום שש ערכי או שניהם
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
44.09
שנשמרו או חוסנו בחומרים המכילים זרניך (ארסן) אנאורגני או כרום שש ערכי או שניהם
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
44.15
תופים לכבלים מעץ, משטחי ארגזים ולוחות אחרים למטען שנשמרו או חוסנו בחומרים המכילים זרניך (ארסן) אנאורגני או כרום שש ערכי או שניהם
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
44.18
שנשמרו או חוסנו בחומרים המכילים זרניך (ארסן) אנאורגני או כרום שש ערכי או שניהם
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
47.06
שנשמרו או חוסנו בחומרים המכילים זרניך (ארסן) אנאורגני או כרום שש ערכי או שניהם
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
68.13.2000
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
71.02.1000
יהלומים
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל יהלומים
71.02.2100
יהלומים
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל יהלומים
71.02.3100
יהלומים
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל יהלומים
75.02
המכילים בריליום – לשימושים דנטליים
משרד הכלכלה והתעשייה – מינהל התעשיות
75.04
המכילים בריליום – לשימושים דנטליים
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
75.05
המכילים בריליום – לשימושים דנטליים
משרד הכלכלה והתעשייה – מינהל התעשיות
75.06
המכילים בריליום – לשימושים דנטליים
משרד הכלכלה והתעשייה – מינהל התעשיות
75.08
המכילים בריליום – לשימושים דנטליים
משרד הכלכלה והתעשייה – מינהל התעשיות
78.02
המכילים עופרת או כספית או קדמיום
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
81.12.1900
המכילים בריליום – לשימושים דנטליים
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
81.12.2900
המכילים בריליום – לשימושים דנטליים
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
84.15
המופעלים ב-HCFC או ב-R22
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
84.18
המופעלים ב-HCFC או ב-R22
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
84.27.1010
למעט טובין שיוצרו באיחוד האירופי, בארצות אפט"א או בארה"ב.
תחבורה
84.27.1090
במות הרמה חשמליות למעט במות הרמה חשמליות שיוצרו באיחוד האירופי, בארצות אפט"א או בארה"ב.
תחבורה
84.27.2010
תחבורה
84.27.2090
תחבורה
84.29
המיועדים לעבודות תשתית
תחבורה
84.29
המיועדים לעבודות חקלאות
משרד החקלאות – המרכז לסחר חוץ
84.79.1010
מכונה לסימון כבישים
תחבורה
85.13
פנס עם סמן לייזר המותקן על שלט של מקרן
משרד הכלכלה והתעשייה – מינהל התעשיות
85.25
כלי טיס בלתי מאויש אשר משקלו הכוללעולה על 300 גרם
תחבורה
85.26
סמן לייזר המותקן על שלט של מקרן
משרד הכלכלה והתעשייה – מינהל התעשיות
85.43
סמן לייזר המותקן על שלט של מקרן
משרד הכלכלה והתעשייה – מינהל התעשיות
85.48.1000
המכילים עופרת או כספית או קדמיום
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
87.01
למעט טרקטורון ולמעט טרקטור משא
משרד החקלאות-המרכז לסחר חוץ
87.02
בהתאם להוראות לפי חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב,
תחבורה
87.03
בהתאם להוראות לפי חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב
תחבורה
87.04
בהתאם להוראות לפי חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב לרבות טרקטור משא
תחבורה
87.05
בהתאם להוראות לפי חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב למעט רכבי ריסוס לחקלאות
תחבורה
87.05.9000
רכבי ריסוס לחקלאות
משרד החקלאות – המרכז לסחר חוץ
87.06
בהתאם להוראות לפי חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב
תחבורה
87.11
בהתאם להוראות לפי חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב למעט אלה: 1. אופניים עם מנוע עזר;2. גלגינוע;3. רכינוע;4. קורקינט חשמלי
תחבורה
87.16
גרורים ונתמכים הנגררים על ידי כלי רכב בהתאם להוראות לפי חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב
תחבורה
88.01
למעט גילשון אוויר כמשמעותו בהגדרת "כלי רחיפה" בחוק הטיס, התשע"א- 2011
תחבורה
88.02
למעט גילשון אוויר, גילשון אוויר עם מנוע עזר, מצנח רחף, מצנח רחף עם מנוע עזר ומצנח ממונע גלגלי כמשמעותם בהגדרת "כלי רחיפה" בחוק הטיס, התשע"א – 2011
תחבורה
89.01
תחבורה
89.02
תחבורה
89.03
תחבורה
89.06
כלי שיט עם מנוע למעט 89.06.9019 ולמעט רובוט תת ימי ומנוע עזר לצלילה (סקוטר)
תחבורה
90.13.1000
כוונות טלסקופיות להתקנה בכלי נשק המיועדים לשימוש צבאי
ביטחון
90.13.1000
כוונת טלסקופיות להתקנה בכלי נשק המיועדים לשימוש שאינו צבאי
המשרד לביטחון הפנים – אגף לפיקוח ורישוי כלי יריה
90.13.2000
מסמני לייזר – Lazer pointer
משרד הכלכלה והתעשייה – מינהל התעשיות
90.13.2000
כוונות טלסקופיות לנשק המשולבות עם לייזר, לשימוש צבאי
ביטחון
90.13.2000
כוונות טלסקופיות לנשק המשולבות עם לייזר, לשימוש שאינו צבאי
ביטחון פנים
90.15
מד טווח לייזר או מכשיר לבדיקת אופק עם אור נראה
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
93.01
ביטחון
93.02
המשרד לביטחון הפנים – אגף לפיקוח ורישוי כלי יריה; משרד הכלכלה והתעשייה - מחוז מרכז - מינהל היבוא - הכל לפי העניין
93.03
המשרד לביטחון הפנים – אגף לפיקוח ורישוי כלי יריה; משרד הכלכלה והתעשייה - מחוז מרכז - מינהל היבוא - הכל לפי העניין
93.04
למעט גז מדמיע
משרד הכלכלה והתעשייה - מחוז מרכז - מינהל היבוא; המשרד לביטחון הפנים – אגף לפיקוח ורישוי כלי יריה - הכל לפי העניין
93.05
למעט 93.05.9100
המשרד לביטחון הפנים – אגף לפיקוח ורישוי כלי יריה; משרד הכלכלה והתעשייה - מחוז מרכז - מינהל היבוא - הכל לפי העניין
93.05.9100
ביטחון
93.06
למעט 93.06.9010 ולמעט 93.06.9090
המשרד לביטחון הפנים – אגף לפיקוח ורישוי כלי יריה; משרד הכלכלה והתעשייה - מחוז מרכז - מינהל היבוא - הכל לפי העניין
93.06.9010
עד קוטר 12.7 מ"מ, לא כולל קוטר 12.7 מ"מלמעט כדורים למקלע לשימוש צבאי
המשרד לביטחון הפנים – אגף לפיקוח ורישוי כלי יריה
93.06.9010
מעל קוטר 12.7 מ"מ, כולל קוטר 12.7 מ"מ
כדורים למקלע לשימוש צבאי
ביטחון
93.06.9090
המיועדים לשימוש צבאי
ביטחון
93.07
משרד הכלכלה והתעשייה – מחוז מרכז - מינהל היבוא
94.06
מבנים טרומיים שנשמרו או חוסנו בחומרים המכילים זרניך (ארסן) אנאורגני או כרום שש ערכי או שניהם
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא
95.03
קשתות ומשחקי חוץ היורים חצים
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
95.04
קשתות ומשחקי חוץ היורים חצים
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
95.06
קשתות ומשחקי חוץ היורים חצים
מערכות לירי כדורי צבע
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות משרד הכלכלה והתעשייה - מחוז מרכז - מינהל היבוא - הכל לפי העניין
95.08
קשתות ומשחקי חוץ היורים חיצים
משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל התעשיות
96.08
סמן לייזר המותקן על עט
משרד הכלכלה והתעשייה – מינהל התעשיות
201
כלי טיס וחלקיהם ובלבד שקיימת לגביהם חובת הצגת רישיון יבוא, המצאת אישור או עמידה בתנאים, כשהם מיובאים ביבוא שאינו זמני
תחבורה
201
כלי שיט וחלקיהם ובלבד שקיימת לגביהם חובת הצגת רישיון יבוא, המצאת אישור או עמידה בתנאים, כשהם מיובאים ביבוא שאינו זמני
תחבורה
201
מוצרי תעבורה, רכב, ציוד וחלקיו, ובלבד שקיימת לגביהם חובת הצגת רישיון יבוא, המצאת אישור או עמידה בתנאים, כשהם מיובאים ביבוא שאינו זמני
תחבורה
207
כלי טיס וחלקיהם ובלבד שקיימת לגביהם חובת הצגת רישיון יבוא, המצאת אישור או עמידה בתנאים, כשהם מיובאים ביבוא שאינו זמני
תחבורה
207
כלי שיט וחלקיהם ובלבד שקיימת לגביהם חובת הצגת רישיון יבוא, המצאת אישור או עמידה בתנאים, כשהם מיובאים ביבוא שאינו זמני
תחבורה
207
מוצרי תעבורה, רכב וציוד וחלקיו
תחבורה
212
כלי טיס וחלקיהם ובלבד שקיימת לגביהם חובת הצגת רישיון יבוא, המצאת אישור או עמידה בתנאים, כשהם מיובאים ביבוא שאינו זמני למעט כשטובין אלה, בין אם נעשו או יוצרו בישראל ובין אם לאו, יוצאו מישראל ושולמו לפני ייצואם מכס או מיסים המוטלים עליהם והיבואן מחזיר את הטובין או חלקם לישראל לצורכי תיקון או חידוש (שאינם בגדר תהליך ייצור) ואשר לאחריו ייוצאו הטובין בחזרה למדינת היבוא
תחבורה
212
כלי שיט וחלקיהם ובלבד שקיימת לגביהם חובת הצגת רישיון יבוא, המצאת אישור או עמידה בתנאים, כשהם מיובאים ביבוא שאינו זמני. למעט כשטובין אלה, בין אם נעשו או יוצרו בישראל ובין אם לאו, יוצאו מישראל כאשר המכס או המיסים המוטלים על אותם טובין לפני ייצואם שולמו והיבואן מחזיר את הטובין או חלקם לישראל לצורכי תיקון או חידוש (שאינם בגדר תהליך ייצור) אשר לאחריו ייוצאו הטובין בחזרה למדינת הייבוא
תחבורה
212
מוצרי תעבורה, רכב וציוד וחלקיו למעט כשטובין אלה, בין אם נעשו או יוצרו בישראל ובין אם לאו, יוצאו מישראל כאשר המכס או המיסים המוטלים על אותם טובין לפני ייצואם שולמו והיבואן מחזיר את הטובין או חלקם לישראל לצורכי תיקון או חידוש (שאינם בגדר תהליך ייצור) אשר לאחריו ייוצאו הטובין בחזרה למדינת הייבוא
תחבורה
611
למעט אפר נפטרים
לשכת הבריאות בנפת רמלה או מנציגות קונסולארית ישראלית בחוץ לארץ.

תוספת שנייה

פרט מכס
תיאור הטובין
אישור/תנאי
‎0100000000
כולל דבורים. למעט בעלי חיים מחוסרי חוליות בכל דרגות התפתחותם בעודם בחיים לרבות חרקים ואקריות
השירותים הווטרינריים
01.06.9000
בעלי חיים מחוסרי חוליות בכל דרגות התפתחותם בעודם בחיים לרבות חרקים ואקריות
הגנת הצומח
‎0200000000
למעט 02.05 ו- 02.06.3000
השירותים הווטרינריים
02.05
השירותים הווטרינריים
02.06.3000
השירותים הווטרינריים
03.01
למעט 03.01.1000
השירותים הווטרינריים
03.01
אחרים
השירותים הווטרינריים
03.01.1000
דגי נוי
השירותים הווטרינריים
03.06
חיים- המיועדים לגידול, רבייה ונוי
השירותים הווטרינריים
03.07
חיים- המיועדים לגידול, רבייה, נוי ופתיונות
השירותים הווטרינריים
03.08
חיים – המיועדים לגידול, רבייה, נוי ופתיונות
השירותים הווטרינריים
‎0400000000
חלב ומוצרי חלב להזנת בעלי חיים
השירותים הווטרינריים
04.07
השירותים הווטרינריים
04.08
להזנת בעלי חיים
השירותים הווטרינריים
05.02
השירותים הווטרינריים
05.04
השירותים הווטרינריים
05.05
השירותים הווטרינריים
05.06
השירותים הווטרינריים
05.07
השירותים הווטרינריים
05.10
השירותים הווטרינריים
05.11.1000
השירותים הווטרינריים
05.11.9130
השירותים הווטרינריים
05.11.9140
להכנת חומרים פרמצבטיים
אגף הרוקחות
05.11.9140
אחרים
השירותים הווטרינריים
05.11.9920
השירותים הווטרינריים
05.11.9930
להכנת חומרים פרמצבטיים
אגף הרוקחות
05.11.9930
אחרים
השירותים הווטרינריים
‎0600000000
הגנת הצומח
07.01
לזריעה
הגנת הצומח
07.01
אחרים
הגנת הצומח
07.02
לזריעה
הגנת הצומח
07.02
אחרים
הגנת הצומח
07.03
לזריעה
הגנת הצומח
07.03
אחרים
הגנת הצומח
07.04
לזריעה
הגנת הצומח
07.04
אחרים
הגנת הצומח
07.05
לזריעה
הגנת הצומח
07.05
אחרים
הגנת הצומח
07.06
לזריעה
הגנת הצומח
07.06
אחרים
הגנת הצומח
07.07
לזריעה
הגנת הצומח
07.07
אחרים
הגנת הצומח
07.08
לזריעה
הגנת הצומח
07.08
אחרים
הגנת הצומח
07.09
לזריעה
הגנת הצומח
07.09
אחרים
הגנת הצומח
07.11
לזריעה
הגנת הצומח
07.12
לזריעה
הגנת הצומח
07.12
אחרים
הגנת הצומח
07.13
לזריעה
הגנת הצומח
07.13
אחרים
הגנת הצומח
07.14
אחרים
הגנת הצומח
‎0800000000
למעט 08.11, 08.12 ו- 08.14
הגנת הצומח
08.14
אחרים
הגנת הצומח
‎0900000000
לזריעה
הגנת הצומח
‎0900000000
אחרים
הגנת הצומח
09.01
לזריעה
הגנת הצומח
09.01.1000
שלמים
הגנת הצומח
09.02
לזריעה
הגנת הצומח
09.03
לזריעה
הגנת הצומח
09.10.9910
הגנת הצומח
1000000000
להזנת בעלי חיים
הגנת הצומח
השירותים הווטרינריים
1000000000
לזריעה
הגנת הצומח
1000000000
אחרים.
הגנת הצומח
10.06.3000
להזנת בעלי חיים
הגנת הצומח
השירותים הווטרינריים
10.06.3000
לזריעה
הגנת הצומח
1100000000
להזנת בעלי חיים
הגנת הצומח
השירותים הווטרינריים
1100000000
לזריעה
הגנת הצומח
12.01
להזנת בעלי חיים
הגנת הצומח
השירותים הווטרינריים
12.01
לזריעה
הגנת הצומח
12.01
אחרים.
הגנת הצומח
12.02
להזנת בעלי חיים
הגנת הצומח
השירותים הווטרינריים
12.02
לזריעה
הגנת הצומח
12.02
אחרים
הגנת הצומח
12.04
להזנת בעלי חיים
הגנת הצומח
השירותים הווטרינריים
12.04
לזריעה
הגנת הצומח
12.04
אחרים
הגנת הצומח
12.05
להזנת בעלי חיים
הגנת הצומח
השירותים הווטרינריים
12.05
לזריעה
הגנת הצומח
12.05
אחרים
הגנת הצומח
12.06
להזנת בעלי חיים
הגנת הצומח
השירותים הווטרינריים
12.06
לזריעה
הגנת הצומח
12.06
אחרים
הגנת הצומח
12.07
להזנת בעלי חיים
הגנת הצומח
השירותים הווטרינריים
12.07
לזריעה
הגנת הצומח
12.07
אחרים
הגנת הצומח
12.08
להזנת בעלי חיים
הגנת הצומח
השירותים הווטרינריים
12.09
לזריעה
הגנת הצומח
12.09
אחרים
הגנת הצומח
12.11
מהסוג המשמש ברפואה
אגף הרוקחות
12.11
אחרים, למעט: 12.11.2010 ו- 12.11.9020
הגנת הצומח
12.12
למעט קפואים או טחונים
12.12
מהסוג המשמש ברפואה
אגף הרוקחות
הגנת הצומח
12.12
לזריעה
הגנת הצומח
12.12
אחרים
הגנת הצומח
12.12
קפואים או טחונים מהסוג המשמש ברפואה
אגף הרוקחות
12.12
קפואים או טחונים לזריעה
הגנת הצומח
12.13
אחרים
הגנת הצומח
12.14
שאינם בצורת גלולות להזנת בעלי חיים
הגנת הצומח
השירותים הווטרינריים
12.14
שאינם בצורת גלולות לזריעה
הגנת הצומח
12.14
אחרים שאינם בצורת גלולות
הגנת הצומח
12.14
בצורת גלולות להזנת בעלי חיים
הגנת הצומח
השירותים הווטרינריים
14.01
הגנת הצומח
14.04.2000
הגנת הצומח
14.04.9000
להזנת בעלי חיים
הגנת הצומח
השירותים הווטרינריים
14.04.9000
פולן
הגנת הצומח
14.04.9000
אחרים
הגנת הצומח
15.01
להזנת בעלי חיים
השירותים הווטרינריים
15.02
להזנת בעלי חיים
השירותים הווטרינריים
15.03
להזנת בעלי חיים
השירותים הווטרינריים
15.04
להזנת בעלי חיים
השירותים הווטרינריים
15.06
להזנת בעלי חיים
השירותים הווטרינריים
15.07
להזנת בעלי חיים
השירותים הווטרינריים
15.08
להזנת בעלי חיים
השירותים הווטרינריים
15.11
להזנת בעלי חיים
השירותים הווטרינריים
15.12
להזנת בעלי חיים
השירותים הווטרינריים
15.13
להזנת בעלי חיים
השירותים הווטרינריים
15.14
להזנת בעלי חיים
השירותים הווטרינריים
15.15
להזנת בעלי חיים
השירותים הווטרינריים
15.16.1000
המיועדים להזנת בעלי חיים
השירותים הווטרינריים
15.16.2000
המיועדים להזנת בעלי חיים
השירותים הווטרינריים
15.21
שעוות דבורים
השירותים הווטרינריים
15.22
להזנת בעלי חיים
השירותים הווטרינריים
18.01
אחרים
הגנת הצומח
19.03
להזנת בעלי חיים
הגנת הצומח
השירותים הווטרינריים
21.02.1000
להזנת בעלי חיים
השירותים הווטרינריים
21.02.2000
להזנת בעלי חיים
השירותים הווטרינריים
21.06.9094
להזנת בעלי חיים
הגנת הצומח
השירותים הווטרינריים
23.01
השירותים הווטרינריים
23.02
להזנת בעלי חיים
הגנת הצומח
השירותים הווטרינריים
23.03
להזנת בעלי חיים
הגנת הצומח
השירותים הווטרינריים
23.04
להזנת בעלי חיים
הגנת הצומח
השירותים הווטרינריים
23.05
להזנת בעלי חיים
הגנת הצומח
השירותים הווטרינריים
23.06
להזנת בעלי חיים
הגנת הצומח
השירותים הווטרינריים
23.08
הגנת הצומח
השירותים הווטרינריים
23.09
למעט להזנת בעלי חיים אשר ככלל הם ותוצרתם אינם משמשים למאכל אדם בישראל, שאינם תוספי מזון, שאינם מכילים תרופה ושמשקלם לא עולה על 20 ק"ג
השירותים הווטרינריים
24.01
הגנת הצומח
25.05
חול טבעי
הגנת הצומח
25.17.4910
הגנת הצומח
25.30.9000
אדמה לגננות ולזיבול, אדמת בור, ביצה וחפירות, אלוביום, משקע של טיט וחול בערוצי מים, רקבונות עלים, רובד תת-קרקעי
הגנת הצומח
27.03
כבול
הגנת הצומח
27.10.1210
בנזין מכיל עופרת
אישור ת"ר 90 חלק 1
27.10.1210
בנזין לא מכיל עופרת
אישור ת"ר 90 חלק 2
27.10.1210
בנזין עם מתנול
אישור ת"ר 90 חלק 4
27.10.1930
דלק למטוסים
אישור ת"ר 5563
27.10.1930
סולר למכוניות דיזל
אישור ת"ר 107 חלק 1
27.10.1930
נפט להסקה
אישור ת"ר 107 חלק 2
27.10.1960
קרוסין לנורות ותנורים המופעלות בקרוסין (נפט)
אישור ת"ר 100
27.10.1960
דלק לרב מנועי (מימן)
אישור ת"ר 5937
27.10.2040
סולר למכוניות דיזל
אישור ת"ר 107 חלק 1
27.10.2040
נפט להסקה
אישור ת"ר 107 חלק 2
27.10.2050
קרוסין לנורות ותנורים המופעלות בקרוסין (נפט)
אישור ת"ר 100
28.06.1000
חומצה הידרוכלורית לטיפול במי שתייה
אישור ת"ר 5438 חלק 1
28.07
חומצה גופרתית לטיפול במי שתייה
אישור ת"ר 5438 חלק 10
28.11.1900
חומצה פלאורוסיליצית לטיפול במי שתייה
אישור ת"ר 5438 חלק 4
28.11.2100
co2
אישור ת"ר 388
28.14.2000
תמיסת אמיניה לטיפול במי שתייה
אישור ת"ר 5438 חלק 5
28.15.1000
נתרן הידרוקסידי לטיפול במי שתייה
אישור ת"ר 5438 חלק 6
28.26
חומצה הידרוכלורית לטיפול במי שתייה
אישור ת"ר 5438 חלק 1
28.26
כלור לטיפול במי שתייה
אישור ת"ר 5438 חלק 2
28.26
נתרן הידרוקסידי לטיפול במי שתייה
אישור ת"ר 5438 חלק 6
28.26
סידן תלת כלוריטי לטיפול במי שתייה
אישור ת"ר 5438 חלק 7
28.26
פוליאקריל לטיפול במי שתייה
אישור ת"ר 5438 חלק 14
28.26
פוליאקריל לטיפול במי שתייה
אישור ת"ר 5438 חלק 15
28.26.9000
חומצה פלאורוסיליצית לטיפול במי שתייה
אישור ת"ר 5438 חלק 4
28.27.3900
ברזל תלת כלורי לטיפול במי שתייה
אישור ת"ר 5438 חלק 11
28.28.1000
נתרן תת כלוריטי לטיפול במי שתייה
אישור ת"ר 5438 חלק 3
28.28.1000
סידן תלת כלוריטי לטיפול במי שתייה
אישור ת"ר 5438 חלק 7
28.28.9000
נתרן תת כלוריטי לטיפול במי שתייה
אישור ת"ר 5438 חלק 3
28.29.1100
חומצה הידרוכלורית לטיפול במי שתייה
אישור ת"ר 5438 חלק 1
28.29.1100
כלור לטיפול במי שתייה
אישור ת"ר 5438 חלק 2
28.29.1100
נתרן הידרוקסידי לטיפול במי שתייה
אישור ת"ר 5438 חלק 6
28.29.1100
סידן תלת כלוריטי לטיפול במי שתייה
אישור ת"ר 5438 חלק 7
28.29.1100
פוליאקריל לטיפול במי שתייה
אישור ת"ר 5438 חלק 14
28.29.1100
פוליאקריל לטיפול במי שתייה
אישור ת"ר 5438 חלק 15
28.33.2200
אלומיניום גופרתי לטיפול במי שתייה
אישור ת"ר 5438 חלק 9
28.33.3000
אלומיניום גופרתי לטיפול במי שתייה
אישור ת"ר 5438 חלק 9
28.35.2500
להזנת בעלי חיים
השירותים הווטרינריים
28.35.2600
להזנת בעלי חיים
השירותים הווטרינריים
28.36.5000
קלציום קרבונט לטיפול במי שתייה
אישור ת"ר 5438 חלק 12
28.44
יסודות כימיים רדיואקטיביים ואיזוטופים רדיואקטיביים למעט 28.44.1000, 28.44.2000, 28.44.3000, 28.44.4000
הממונה על הקרינה
28.44.1000
אורניום טבעי ותרכובותיו ליישומים אחרים (שאינם עבור כורים גרעינים).
הממונה על הקרינה
28.44.2000
אורניום מועשר ב- U-235  ליישומים אחרים (שאינם עבור כורים גרעיניים).
הממונה על הקרינה
28.44.3000
אורניום נגרע ב- U-235 לייישומים אחרים (שאינם עבור כורים גרעיניים).
הממונה על הקרינה
28.44.4000
המיועדים לשימוש בגוף האדם
אגף הרוקחות
28.44.4000
יסודות, איזוטופים רדיואקטיביים
הממונה על הקרינה
29.05.4300
המיועדים לייצור תרופות
אגף הרוקחות
29.05.4400
Sorbitol המשמש בייצור תרופות
אגף הרוקחות
29.14
המיועדים לייצור תרופות
אגף הרוקחות
29.16.1500
המיועדים לייצור תרופות
אגף הרוקחות
29.16.3900
המיועדים לייצור תרופות
אגף הרוקחות
29.18.1100
המיועדים לייצור תרופות
אגף הרוקחות
29.18.1200
המיועדים לייצור תרופות
אגף הרוקחות
29.18.1400
המיועדים לייצור תרופות
אגף הרוקחות
29.18.1500
המיועדים לייצור תרופות
אגף הרוקחות
29.18.1700
המיועדים לייצור תרופות
אגף הרוקחות
29.18.1900
המיועדים לייצור תרופות
אגף הרוקחות
29.18.2000
המיועדים לייצור תרופות או תמרוקים
אגף הרוקחות
29.21
המיועדים לייצור תרופות
אגף הרוקחות
29.22.4100
ליסין והאסטרים שלו, המלחים שלו המיועדים להזנת בעלי חיים
השירותים הווטרינריים
29.22.4000
המיועדים לייצור תרופות
אגף הרוקחות
29.22.4900
המיועדים לייצור תרופות
אגף הרוקחות
29.22.5000
המיועדים לייצור תרופות
אגף הרוקחות
29.23.1000
המיועדים לייצור תרופות
אגף הרוקחות
29.23.2000
המיועדים לייצור תרופות
אגף הרוקחות
29.23.3000
המיועדים לייצור תרופות או תמרוקים
אגף הרוקחות
29.23.4000
המיועדים לייצור תרופות או תמרוקים
אגף הרוקחות
29.23.9000
המיועדים לייצור תרופות
אגף הרוקחות
29.24.1000
המיועדים לייצור תרופות או תמרוקים
אגף הרוקחות
29.24.2000
המיועדים לייצור תרופות או תמרוקים
אגף הרוקחות
29.24.2500
המיועדים לייצור תרופות או תמרוקים
אגף הרוקחות
29.24.2940
המיועדים לייצור תרופות או תמרוקים
אגף הרוקחות
29.24.2990
המיועדים לייצור תרופות או תמרוקים
אגף הרוקחות
29.25.1100
המיועדים לייצור תרופות
אגף הרוקחות
29.30.4000
המיועדים לשימוש ברפואה
אגף הרוקחות
29.30.6000
המיועדים לשימוש ברפואה
אגף הרוקחות
29.30.7000
המיועדים לשימוש ברפואה
אגף הרוקחות
29.30.8000
המיועדים לשימוש ברפואה
אגף הרוקחות
29.30.9000
המיועדים לשימוש ברפואה
אגף הרוקחות
29.32
המיועדים ליצור תרופות
אגף הרוקחות
29.33.2900
המיועדים ליצור תרופות
אגף הרוקחות
29.33.3900
המיועדים לייצור תרופות
אגף הרוקחות
29.33.5900
המיועדים לייצור תרופות ולמעט 29.33.5990:
ENROFLOXACIN CIPROFLOXACIN
NORFLOXACIN
PELOXACIN
DANOFLOXACIN
ENOXACIN.
אגף הרוקחות
29.33.6900
המיועדים לייצור תרופות
אגף הרוקחות
29.33.9900
המיועדים ליצור תרופות ולשימוש ברפואה
אגף הרוקחות
29.34
המיועדים ליצור תרופות ולמעט 29.34.9000:
Ofloxacin
Levofloxacin
אגף הרוקחות
29.35
המיועדים ליצור תרופות
אגף הרוקחות
29.36
המיועדים לבעלי חיים
השירותים הווטרינריים
29.36
המיועדים ליצור תרופות
אגף הרוקחות
29.37
המיועדים לייצור תרופות ו-DHEA
אגף הרוקחות
29.38
המיועדים לשימוש ברפואה
אגף הרוקחות
29.39
המיועדים לשימוש ברפואה ולמעט 29.39.3000, 29.39.4100, 29.39.4200, 29.39.4400, 29.39.6100, 29.39.6200 ו-29.39.6300
אגף הרוקחות
29.40
XYLOSE המשמש בייצור תרופות
אגף הרוקחות
30.01
למעט כאלה שאושרו על פי תקנה 29 לתקנות תכשירים רפואיים
30.01
המיועדים לבעלי חיים
השירותים הווטרינריים
30.01
איברים המיועדים להשתלה בבני אדם
אמ"ר
30.01
רקמות ותאים המיועדים להשתלה בבני אדם
אגף הרוקחות
30.02
למעט 30.02.9000, ולמעט כאלה שאושרו על פי תקנה 29 לתקנות תכשירים רפואיים
30.02
המיועדים לבעלי חיים
השירותים הווטרינריים
30.02
המיועדים לבני אדם לרבות דם ומרכיביו, נוזלי גוף;
אגף הרוקחות
30.02
דם ומרכיביו ונוזלי גוף שאינם מיועדים לשימוש בבני אדם
אמ"ר
30.02
אחרים
אמ"ר
30.02.9000 *
המשמשים במחקר קליני המערב ניסויים בבני אדם, בטיפול או באבחון רפואי
אמ"ר
30.02.9000 *
המיועדים לשימוש ברפואה לרבות דם ומרכיביו, נוזלי גוף
אגף הרוקחות
30.03
למעט כאלה שאושרו על פי תקנה 29 לתקנות תכשירים רפואיים
אגף הרוקחות
30.03.9090
תמיסות לדיאליזה כולל תרכיזים
אמ"ר
30.04
למעט כאלה שאושרו על פי תקנה 29 לתקנות תכשירים רפואיים
אגף הרוקחות
30.04
המיועדים לבעלי חיים והרשומים על פי דין בשירותים הווטרינריים, לרבות דוגמאות לצורך רישום שם
השירותים הווטרינריים
30.04
תמיסות לדיאליזה כולל תרכיזים
אמ"ר
30.06.1000
אמ"ר
30.06.2000
אמ"ר
30.06.3000
אגף הרוקחות
30.06.4000
אמ"ר
30.06.6000
למעט 30.02.9000, ולמעט כאלה שאושרו על פי תקנה 29 לתקנות תכשירים רפואיים
אגף הרוקחות
31.01
דשנים מבעלי חיים
השירותים הווטרינריים
31.01
דשנים אחרים
הגנת הצומח
33.02
המיועדים לבעלי חיים
השירותים הווטרינריים
33.04.9930
אמ"ר
35.02
מיועדים להזנת בעלי חיים
השירותים הווטרינריים
36.04.1090
זיקוקין די-נור לאירועים
משרד הכלכלה והתעשייה
38.02.1000
פחם פעיל לטיפול במי שתייה
אישור ת"ר 5438 חלק 13
38.02.1000
פוליאקריל לטיפול במי שתייה
אישור ת"ר 5438 חלק 14
אישור ת"ר 5438 חלק 15
38.08.9400
מחטאים לאביזרים רפואיים
אמ"ר
38.08.9400
נתרן כלוריטי לטיפול במי שתייה
אישור ת"ר 5438 חלק 8
38.08.9490
חומצה הידרוכלורית לטיפול במי שתייה
אישור ת"ר 5438 חלק 1
38.08.9490
כלור לטיפול במי שתייה
אישור ת"ר 5438 חלק 2
38.08.9490
נתרן תת כלוריטי לטיפול במי שתייה
אישור ת"ר 5438 חלק 3
38.08.9490
סידן תלת כלוריטי לטיפול במי שתייה
אישור ת"ר 5438 חלק 7
38.19.0090
נוזל בלמים לרכב
אישור ת"ר 47
38.22
המשמשים במחקר קליני המערב ניסויים בבני אדם, בטיפול או באבחון רפואי
אמ"ר
38.24.8400
המשמשים ביצור תרופות או ביצור תכשירים הומיאופתיים
אגף הרוקחות
38.24.8400
המשמשים ברפואה
אמ"ר
38.24.8500
המשמשים ביצור תרופות או ביצור תכשירים הומיאופתיים
אגף הרוקחות
38.24.8500
המשמשים ברפואה
אמ"ר
38.24.8600
המשמשים ביצור תרופות או ביצור תכשירים הומיאופתיים
אגף הרוקחות
38.24.8600
המשמשים ברפואה
אמ"ר
38.24.8700
המשמשים ביצור תרופות או ביצור תכשירים הומיאופתיים
אגף הרוקחות
38.24.8700
המשמשים ברפואה
אמ"ר
38.24.8800
המשמשים ביצור תרופות או ביצור תכשירים הומיאופתיים
אגף הרוקחות
38.24.8800
המשמשים ברפואה
אמ"ר
38.24.9990
למעט 38.24.8400, 38.24.8500, 38.24.8600, 38.24.8700, 38.24.8800
המשמשים ביצור תרופות או ביצור תכשירים הומיאופתיים
המשמשים ברפואה
אגף הרוקחות
אמ"ר
38.26
דלק למנועי דיזל (שמנים צמחיים)
אישור ת"ר 5731
39.19.1090
טבלאות וסרטים זוהרים מחזירי אור בצבעים אדום- לבן או צהוב או לבן או אדום מהסוג המשמש לכלי רכב
מעבדה מוסמכת לרכב
39.19.1090
טבלאות וסרטים זוהרים מחזירי אור רטרו-רפלקטיביים בצבע אדום או צהוב או מחזירי אור רטרו - רפלקטיביים בצבעים אדום- צהוב מהסוג המשמש לסימון אחורי בכלי רכב
מעבדה מוסמכת לרכב
39.20.1000
טבלאות וסרטים זוהרים מחזירי אור בצבעים אדום- לבן או צהוב או לבן או אדום מהסוג המשמש לכלי רכב
מעבדה מוסמכת לרכב
39.20.1000
טבלאות וסרטים זוהרים מחזירי אור רטרו-רפלקטיביים בצבע אדום או צהוב או מחזירי אור רטרו - רפלקטיביים בצבעים אדום- צהוב מהסוג המשמש לסימון אחורי בכלי רכב
מעבדה מוסמכת לרכב
39.20.2000
טבלאות וסרטים זוהרים מחזירי אור בצבעים אדום- לבן או צהוב או לבן או אדום מהסוג המשמש לכלי רכב
מעבדה מוסמכת לרכב
39.20.2000
טבלאות וסרטים זוהרים מחזירי אור רטרו-רפלקטיביים בצבע אדום או צהוב או מחזירי אור רטרו - רפלקטיביים בצבעים אדום- צהוב מהסוג המשמש לסימון אחורי בכלי רכב
מעבדה מוסמכת לרכב
39.20.3000
טבלאות וסרטים זוהרים מחזירי אור בצבעים אדום- לבן או צהוב או לבן או אדום מהסוג המשמש לכלי רכב
מעבדה מוסמכת לרכב
39.20.3000
טבלאות וסרטים זוהרים מחזירי אור רטרו-רפלקטיביים בצבע אדום או צהוב או מחזירי אור רטרו - רפלקטיביים בצבעים אדום- צהוב מהסוג המשמש לסימון אחורי בכלי רכב
מעבדה מוסמכת לרכב
39.20.4000
טבלאות וסרטים זוהרים מחזירי אור בצבעים אדום- לבן או צהוב או לבן או אדום מהסוג המשמש לכלי רכב
מעבדה מוסמכת לרכב
39.20.4000
טבלאות וסרטים זוהרים מחזירי אור רטרו-רפלקטיביים בצבע אדום או צהוב או מחזירי אור רטרו - רפלקטיביים בצבעים אדום- צהוב מהסוג המשמש לסימון אחורי בכלי רכב
מעבדה מוסמכת לרכב
39.20.5000
טבלאות וסרטים זוהרים מחזירי אור בצבעים אדום- לבן או צהוב או לבן או אדום מהסוג המשמש לכלי רכב
מעבדה מוסמכת לרכב
39.20.5000
טבלאות וסרטים זוהרים מחזירי אור רטרו-רפלקטיביים בצבע אדום או צהוב או מחזירי אור רטרו - רפלקטיביים בצבעים אדום- צהוב מהסוג המשמש לסימון אחורי בכלי רכב
מעבדה מוסמכת לרכב
39.20.9200
טבלאות וסרטים זוהרים מחזירי אור בצבעים אדום- לבן או צהוב או לבן או אדום מהסוג המשמש לכלי רכב
מעבדה מוסמכת לרכב
39.20.9200
טבלאות וסרטים זוהרים מחזירי אור רטרו-רפלקטיביים בצבע אדום או צהוב או מחזירי אור רטרו - רפלקטיביים בצבעים אדום- צהוב מהסוג המשמש לסימון אחורי בכלי רכב
מעבדה מוסמכת לרכב
39.20.9900
טבלאות וסרטים זוהרים מחזירי אור בצבעים אדום- לבן או צהוב או לבן או אדום מהסוג המשמש לכלי רכב
מעבדה מוסמכת לרכב
39.20.9900
טבלאות וסרטים זוהרים מחזירי אור רטרו-רפלקטיביים בצבע אדום או צהוב או מחזירי אור רטרו - רפלקטיביים בצבעים אדום- צהוב מהסוג המשמש לסימון אחורי בכלי רכב
מעבדה מוסמכת לרכב
39.23
מיכל לחץ לשימוש חוזר לגפ"מ
אישור ת"ר 70 חלק 1
39.23
מיכל לחץ לשימוש חוזר לגפ"מ
אישור ת"ר 70 חלק 2
39.26.9090
משולשי אזהרה לכלי רכב
מעבדה מוסמכת לרכב
39.26.9060
התקנים תוך רחמיים
אמ"ר
40.09
צינורות וזרנוקים גמישים המיועדים לשימוש ברכב מנועי, בציוד מכני הנדסי ומלגזות הרמה
מעבדה מוסמכת לרכב
40.09
צינורות לגז פחמני מעובה בפאזה גזית
אישור ת"ר 764
40.11 *
צמיגי גומי פניאומטיים חדשים לרכב, למעט אלה שבפרטים 40.11.3000 , 40.11.5000 ו- 40.11.9010, ולמעט אלה שמשמשים בעגלות נכים ובקרטינג
מעבדה מוסמכת לרכב
תחבורה
40.12
צמיגי גומי פנאומטיים בעלי סוליה מחודשת או משומשים למעט צמיגים מלאים וצמיגי כרית.
תחבורה
40.12.2000
צמיגי פנאומטיים משומשים המיועדים לחידוש
תחבורה
40.13.1000
אבובים המיועדים לשימוש בכלי רכב
מעבדה מוסמכת לרכב
40.13.9000
אבובים מגומי לאופנועים
מעבדה מוסמכת לרכב
40.14.1000
אמצעים למניעת הריון
אמ"ר
41.01
השירותים הווטרינריים
41.02
השירותים הווטרינריים
41.03
השירותים הווטרינריים
43.01
השירותים הווטרינריים
44.01
הגנת הצומח
44.03
הגנת הצומח
44.04
למעט מקולפים לחלוטין
הגנת הצומח
44.06
אדנים למסילות ברזל עשויים מעץ- משומשים
הגנת הצומח
44.07
למעט מקולפים לחלוטין
הגנת הצומח
44.15
הגנת הצומח
‎4600000000
למעט מוצרים שאינם מכילים מרכיב מהצומח
הגנת הצומח
50.01
הגנת הצומח
51.01
השירותים הווטרינריים
51.02
השירותים הווטרינריים
51.03
השירותים הווטרינריים
52.01
הגנת הצומח
52.02
הגנת הצומח
53.01
גלמי
הגנת הצומח
53.02
גלמי
הגנת הצומח
53.05
גלמי
הגנת הצומח
59.09
זרנוקים לכיבוי אש
אישור ת"ר 365 חלק 1
59.09
חיבור זרנוק ומצמד לחץ במכלול
אישור ת"ר 365 חלק 3
65.06.1000 *
קסדות מגן לרוכבי אופנוע וטרקטורון
מעבדה מוסמכת לרכב
תחבורה
65.06.1000 *
קסדות מגן לרוכבי אופניים
מעבדה מוסמכת לרכב
תחבורה
68.13 *
תופים, דיסקות בלמים וחומרי חיכוך לבלמים מהסוג המשמש לכלי רכב, טרקטורון, טרקטור משא או רכב שטח
מעבדה מוסמכת לרכב
68.13 *
רפידות לבלמים מהסוג המשמש לכלי רכב
מעבדה מוסמכת לרכב
תחבורה
70.07 *
זכוכית בטחון במידה ובצורה המתאימים להתקנה בכלי רכב, בטרקטור משא, בטרקטורון, ברכב שטח, בציוד מכני הנדסי ומלגזות הרמה
מעבדה מוסמכת לרכב
תחבורה
70.09.1000 *
מראות לכלי רכב, לציוד מכני הנדסי ומלגזות הרמה למעט המיועדות לאופניים
מעבדה מוסמכת לרכב
תחבורה
70.13
מנורות גומחה
אישור ת"ר 20 חלק 2.2
70.13
גוף חימום בעל מטה לא מתכתי
אישור ת"ר 383 חלק 1
70.13
גוף חימום בעל מטה לא מתכתי
אישור ת"ר 383 חלק 2
73.06
צנרת ואביזרים לגפ"מ - מברזל או פלדה, נחושת
אישור ת"ר 158 חלק 2
73.07
צנרת ואביזרים לגפ"מ - מברזל או פלדה, נחושת
אישור ת"ר 158 חלק 2
73.08
מדפי אש בבניינים לפינוי עשן
אישור ת"ר 1001 חלק 3
73.08.3000
דלתות אש בבניינים
אישור ת"ר 1212
73.08.3000
דלת אש סובבת
אישור ת"ר 1212 חלק 1
73.08.4000
פיגומים
אישור ת"ר 1139 חלק 2
73.11 *
מכלי גפ"מ לרכב מונע בגפ"מ
מעבדה מוסמכת לרכב
73.11
מיכל לחץ לשימוש חוזר לגפ"מ
אישור ת"ר 70 חלק 1
אישור ת"ר 70 חלק 2
73.11
מכלי גז למילוי חוזר
אישור ת"ר 9809 חלק 1
אישור ת"ר 4295
אישור ת"ר 9809 חלק 2
אישור ת"ר 9809 חלק 3
73.11
מאגר לגז
אישור ת"ר 158 חלק 1
73.12.1000
מעליות
אישור ת"ר 565 חלק 1
73.12.1000
מעליות
אישור ת"ר 565 חלק 2
73.12.1000
מעליות - מברזל או פלדה
אישור ת"ר 2251 חלק 1
73.12.1000
מעליות מברזל או פלדה
אישור ת"ר 2251 חלק 2
73.21
התקנת מכשירים הצורכים גפ"מ
אישור ת"ר 158 חלק 3
73.21
בדיקות של אביזרי גפ"מ לאחר התקנתם
אישור ת"ר 158 חלק 4
73.21.1100
מנגל ביתי המופעל בגז
אישור ת"ר 1049
73.21.8100
מחמם אגירה לחימום מים ביתי, המוסק בגז
אישור ת"ר 1296 חלק 1
73.21.8100
מחמם מים ביתי המוסק בגז והמצויד במבער אטמוספירי
אישור ת"ר 1296 חלק 2
73.21.8100
דודי הסקה לחימום מים ביתי, המוסקים בגז
אישור ת"ר 1296 חלק 3
אישור ת"ר 1296 חלק 4
73.21.8100
דודי הסקה מרכזיים לחימום מים ביתי, המוסקים בגז.
אישור ת"ר 1296 חלק 5
אישור ת"ר 1296 חלק 6
73.21.1100
תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"מ
אישור ת"ר 995 חלק 1
73.21.8100
תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורי הסעה עצמאיים
אישור ת"ר 995 חלק 3
73.21.8100
תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורים עם הסעת אוויר מאולצת, ללא מפוח לסיוע להובלת אוויר לבערה או/וגם תוצרי בערה, בעלי הספק חום נצרך שאינו גדול מ-70 קו"ט
אישור ת"ר 995 חלק 4
73.21.8100
תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורי הסעה עצים, הכוללים מפוח לסיוע להובלת אוויר לבערה או/וגם תוצרי בערה, בעלי הספק חום נצרך שאינו גדול מ-20 קו"ט
אישור ת"ר 995 חלק 5
73.21.8100
תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורים עם הסעת אוויר מאולצת לחימום חלל, עם מבערי מפוח, בעלי הספק חום נצרך שאינו גדול מ-70 קו"ט
אישור ת"ר 995 חלק 6
73.21.8100
תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: מכשירי גז דקורטיביים המדמים בערה של דלק מוצקי
אישור ת"ר 885 חלק 2
74.11.2000
צנרת ואביזרים לגפ"מ – מברזל או פלדה, נחושת
אישור ת"ר 158 חלק 2
74.12.2000
צנרת ואביזרים לגפ"מ – מברזל או פלדה, נחושת
אישור ת"ר 158 חלק 2
74.18.1010
מכשירים ביתיים הצורכים גז וחשמל לאפייה, לבישול ולצלייה
אישור ת"ר 1049
ת"ר 907
76.09.0090
מצמד לחץ במכלול כיבוי אש
אישור ת"ר 365 חלק 2
76.13
חיבור זרנוק ומצמד לחץ במכלול
אישור ת"ר 365 חלק 3
83.01.4000
התקני חיבור סובב (Twist Lock) – התקני הצמדה למכולות ול- ISO TANKER
מעבדה מוסמכת לרכב
83.06.3000 *
מראות לכלי רכב
מעבדה מוסמכת לרכב
תחבורה
83.10.0020
לוחיות הזיהוי לכלי רכב
מעבדה מוסמכת לרכב
83.10.0020
לוחות סימון אחורי בכלי רכב
מעבדה מוסמכת לרכב
8400000000
טובין המותקנים על גרורים (Trailers), גרורים נתמכים (Semi – trailers), הנגררים על ידי כלי רכב
תחבורה
8400000000
נגררים שתוכננו ויוצרו בידי היצרן לשימושים חקלאיים
מיכון וטכנולוגיה
84.02
דודי קיטור
אישור ת"ר 4280 חלק 1
84.03
מכלי לחץ במילוי חוזר
אישור ת"ר 4295
84.07.3000
מנועי בוכנה בשריפה פנימית בעלי הצתה חשמלית מהסוג המשמש לכלי רכב לרבות טרקטור משא, טרקטורון ורכב שטח
תחבורה
84.07.9000
מנועי בוכנה בשריפה פנימית בעלי הצתה חשמלית מהסוג המשמש לכלי רכב לרבות טרקטור משא, טרקטורון ורכב שטח
תחבורה
84.08.2000
מנועי בוכנה בשריפה פנימית המוצתים בדחיסה (דיזל) מהסוג המשמש לכלי רכב לרבות טרקטור משא, טרקטורון ורכב שטח
תחבורה
84.08.9090
מנועי בוכנה בשריפה פנימית המוצתים בדחיסה (דיזל) מהסוג המשמש לכלי רכב לרבות טרקטור משא, טרקטורון ורכב שטח
תחבורה
84.13
משאבות בלם, משאבות בילום אופן ומשאבות הגה כוח מהסוג המשמש לטרקטורים המיועדים לחקלאות למעט: 84.13.5019; 84.13.5029; 84.13.5090; 84.13.7099; 84.13.7030; 84.13.8119; 84.13.8199; 84.13.9190
מיכון וטכנולוגיה
84.13
משאבות בלם , משאבות בילום אופן ומשאבות הגה כוח בכלי רכב
מעבדה מוסמכת לרכב
84.14.4000
מכלי לחץ למילוי חוזר
אישור ת"ר 4295
84.14.8000
מכלי לחץ למילוי חוזר
אישור ת"ר 4295
84.15
מזגן אוויר
אישור ת"ר 994 חלק 1
84.19.1000
דודי שמש
אישור ת"ר 579 חלק 1
84.19.1000
דודי שמש
אישור ת"ר 579 חלק 2
84.19.2000
דוד קיטור
אישור ת"ר 1148
84.19.8100
נתרן הידרוקסידי לטיפול במי שתייה
אישור ת"ר 5438 חלק 6
84.19.8100
פוליאקריל לטיפול במי שתייה
אישור ת"ר 5438 חלק 14
84.19.8100
פוליאקריל לטיפול במי שתייה
אישור ת"ר 5438 חלק 15
84.21.3911 *
ממירים קטליטיים וחלקיהם מהסוג המשמש בכלי רכב ולרבות ציוד מכני הנדסי מלגזות הרמה
מעבדה מוסמכת לרכב
תחבורה
84.24.1000
מטף קצף
אישור ת"ר 66
84.24.1000
מטף פחמן דו חמצני
אישור ת"ר 318
84.24.1000
מטף אבקה יבשה
אישור ת"ר 463
84.24.1000
מטפה אבקה וגז סניקה
אישור ת"ר 570 חלק 1
84.24.1000
מטפה אבקה יבשה וגז סניקה
אישור ת"ר 570 חלק 2
84.24.1000
מטפה הלון
אישור ת"ר 987
84.24.1000
מטפה לשימוש חד פעמי
אישור ת"ר 1153
84.24.1000
מטף אבקה יבשה
אישור ת"ר 1300
84.28
פיגומים
אישור ת"ר 1139 חלק 2
84.25.4000 *
מגבה מטלטל לרכב והמיועד לאחסון או שימוש ברכב לרבות טרקטור משא, טרקטורון ורכב שטח
מעבדה מוסמכת לרכב
84.26.1900
משומשים
תחבורה
84.26.2000
תחבורה
84.26.3090
להעמסה עצמית לרכב משא
מעבדה מוסמכת לרכב
84.26.4900
להעמסה עצמית לרכב משא
מעבדה מוסמכת לרכב
84.26.9100
להעמסה עצמית לרכב משא
מעבדה מוסמכת לרכב
84.26.9990
להעמסה עצמית לרכב משא
מעבדה מוסמכת לרכב
84.27.1010
מלגזות חשמליות משומשות
תחבורה
84.27.1090
מלגזות חשמליות משומשות
תחבורה
84.28
מעליות
אישור ת"ר 2252 חלק 2
אישור ת"ר 2481 חלק 0
אישור ת"ר 2481 חלק 1
אישור ת"ר 2481 חלק 2
אישור ת"ר 5697
84.31
סרנים לציוד צמ"ה
מעבדה מוסמכת לרכב
84.31.4900
חלקים לעגורני צריח, עגורני ניידים, עגורני שער או גשר ועגורנים להעמסה עצמית
תחבורה
84.32
משומש
מיכון וטכנולוגיה
הגנת הצומח
84.32
אחר
מיכון וטכנולוגיה
84.33
משומש
מיכון וטכנולוגיה
הגנת הצומח
84.33
אחר
מיכון וטכנולוגיה
84.36
משומשים
מיכון וטכנולוגיה
הגנת הצומח
84.36
אחר
מיכון וטכנולוגיה
84.37
משומשים
הגנת הצומח
84.51.3000
מכלי לחץ למילוי חוזר
אישור ת"ר 4295
84.71
המכילות פונקציות תקשורת אלחוטית כגון טכנולוגיית Wi-Fi או המכילות ציוד קצה קווי המיועד להתחבר לרשת תקשורת ארצית, למעט פונקציות משדרות או קולטות בגלי אינפרא אדום, ולמעט מחשב לוח (טאבלט), מחשב כף יד, מחשב נייד, מחשב נישא, מחשב שולחן (desktop), צג מחשב, עכבר אלחוטי, מקלדת אלחוטית, קונסולת משחק (gaming console), מטען חשמלי אלחוטי, מדפסת, סורק מסמכים, מכונת צילום.
תקשורת
84.73
המכילים פונקציות תקשורת אלחוטית כגון טכנולוגיית Wi-Fi
תקשורת
84.81 *
ברזים וסתים ושסתומים מהסוג המשמש לכלי רכב, לציוד מכני הנדסי ומלגזות הרמה
מעבדה מוסמכת לרכב
84.81
מיכלי לחץ
אישור ת"ר 637 חלק 1
84.81
שסתומים ידניים למיכלי גפ"מ
אישור ת"ר 637 חלק 2.1
84.81
שסתומים הנסגרים מעצמם למיכלי גפ"מ
אישור ת"ר 637 חלק 2.2
84.81
שסתומים למיכלי גפ"מ חיבור מוצא
אישור ת"ר 637 חלק 3
84.81
שסתומים לגפ"מ וגז טבעי
אישור ת"ר 1607
84.81.3000
שסתום חד כיווני (שכ"א) למחממי מים חשמליים, סולריים וכאלה המוסקים בגז
אישור ת"ר 1964
8500000000
טובין המותקנים על גרורים (Trailers), גרורים נתמכים (Semi – trailers), הנגררים על ידי כלי רכב נגררים שתוכננו ויוצרו בידי היצרן
תחבורה
מיכון וטכנולוגיה
8500000000
לשימושים חקלאיים
מיכון וטכנולוגיה
85.01
המיועדים להנעת אופניים עם מנוע עזר
מעבדה מוסמכת לרכב
85.01
המיועדים להנעת קורקינט חשמלי
מעבדה מוסמכת לרכב
85.01
תכן מכונות חשמל עם מנוע חשמלי
אישור ת"ר 60034 חלק 1
85.01
מנוע לשער חשמלי
אישור ת"ר 900 חלק 21.03
85.04.1000
אביזרי הפעלה לנורות
אישור ת"ר 61347 חלק 1
85.04.1000
אביזרי הפעלה לנורות
אישור ת"ר 61347 חלק 2.1
85.04.1000
ממירים לנורות להט
אישור ת"ר 61347 חלק 2.2
85.04.1000
אביזרי הפעלה לנורות פלואורסצנטיות
אישור ת"ר 61347 חלק 2.3
85.04.1000
אביזרי הפעלה לנורות פלואורסצנטיות לתאורת חירום
אישור ת"ר 61347 חלק 2.7
85.04.1000
נטלים המיועדים לנורות פלואורסצנטיות
אישור ת"ר 61347 חלק 2.8
אישור ת"ר 60921
85.04.1000
אביזרי הפעלה לנורות פריקה
אישור ת"ר 61347 חלק 2.9
85.04.1000
נטלים לנורות פריקה
אישור ת"ר 60923
85.04.2000
שנאים תלת פאזי
אישור ת"ר 50464 חלק 1
85.04.3000
שנאים תלת פאזי
אישור ת"ר 50541 חלק 1
85.04.3000
אביזרי הפעלה לנורות
אישור ת"ר 61347 חלק 1
אישור ת"ר 61347 חלק 2.1
85.04.3000
ממירים לנורות להט
אישור ת"ר 61347 חלק 2.2
85.04.3000
אביזרי הפעלה לנורות פלואורסצנטיות
אישור ת"ר 61347 חלק 2.3
85.04.3000
אביזרי הפעלה לנורות פלואורסצנטיות לתאורת חירום
אישור ת"ר 61347 חלק 2.7
85.04.3000
נטלים המיועדים לנורות פלואורסצנטיות
אישור ת"ר 61347 חלק 2.8
85.04.3000
אביזרי הפעלה לנורות פריקה
אישור ת"ר 61347 חלק 2.9
85.04.3000
שנאים ביתיים
אישור ת"ר 61558 חלק 1
85.04.3000
שנאים מבדדים עד 1100 וולט
אישור ת"ר 61558 חלק 2.4
85.04.3000
שנאים עבור מכונות גילוח
אישור ת"ר 61558 חלק 2.5
85.04.3000
שנאי בטיחות מבדדים עד 1100 וולט
אישור ת"ר 61558 חלק 2.6
85.04.3000
ספקי כוח (שנאים) לצעצועים
אישור ת"ר 61558 חלק 2.7
85.04.5000
שנאים ביתיים
אישור ת"ר 61558 חלק 1
85.04.5000
שנאים מבדדים עד 1100 וולט
אישור ת"ר 61558 חלק 2.4
85.04.5000
שנאים עבור מכונות גילוח
אישור ת"ר 61558 חלק 2.5
85.04.5000
שנאי בטיחות מבדדים עד 1100 וולט - דרישות בטיחות לשנאי בטיחות מבדדים
אישור ת"ר 61558 חלק 2.6
85.04.5000
ספקי כוח (שנאים) לצעצועים
אישור ת"ר 61558 חלק 2.7
85.07.1000 *
מהסוג המשמש לכלי רכב, ביבוא אישי
אישור ת"ר 60095
85.07.5030 *
מהסוג המשמש לכלי רכב במתח שמעל 60 וולט
מעבדה מוסמכת לרכב
85.07.6030 *
מהסוג המשמש לכלי רכב במתח שמעל 60 וולט
מעבדה מוסמכת לרכב
85.07.8030 *
מהסוג המשמש לכלי רכב במתח שמעל 60 וולט
מעבדה מוסמכת לרכב
85.12 *
פנסים מהבהבים, פנסי איתות להתראה ברכב הסעת תלמידים, גלאי רדאר, גלאי מצלמות, פנסי חזית לרכב בתקינה אמריקאית (פדראלית),מערכות מיגון ומזעיקי פרצה למניעת גנבות כלי רכב
מעבדה מוסמכת לרכב
85.12
פנסים המשמשים בכלי רכב למעט פנסי חזית לרכב בתקינה אמריקאית (פדרלית), צופרים
מעבדה מוסמכת לרכב
תחבורה
85.12
ציוד תאורה והתראה, פנסים מהבהבים, פנסים המשמשים בכלי רכב, פנסי איתות להתראה ברכב הסעת תלמידים, למעט אופניים צופרים, מערכות מיגון, מזעיקי פרצה למניעת גנבות כלי רכב, רכב דו ותלת גלגלי לרבות צמ"ה ומלגזות הרמה, טרקטור משא, טרקטורון ורכב שטח מהסוג המשמש לטרקטורים וציוד חקלאי. למעט גלאי רדאר וגלאי מצלמות
מיכון וטכנולוגיה
85.13.1000
מנורות גומחה
אישור ת"ר 20 חלק 2.2
85.13.1000
מנורות לשימוש רפואי
אישור ת"ר 20 חלק 2.25
85.16.1000
מכשירי חימום מידיים חשמליים
אישור ת"ר 900 חלק 2.35
85.16.1090
מכשירי "אטמור" לחימום מים
אישור ת"ר 69
85.16.8000
גוף חימום בעל מטה לא מתכתי
אישור ת"ר 383 חלק 1
85.16.8000
גוף חימום בעל מטה מתכתי
אישור ת"ר 383 חלק 2
85.16.8090
גוף חימום בעל מטה לא מתכתי
אישור ת"ר 383 חלק 1
85.16.8090
גוף חימום בעל מטה מתכתי
אישור ת"ר 383 חלק 2
85.17
למעט ציוד אופטי וציוד לרשת תקשורת מקומית קווית שאינו מיועד להתחבר לרשת בזק ציבורית, למעט פרטי מכס 85.17.6000 ו - 85.17.7000 ולמעט טלפון נייד וחלקיו
תקשורת
85.17.6000
מתאם תקשורת לרשת (ציוד המעביר מידע על קווי רשת החשמל), למעט ציוד טכנולוגי מסוג Blue tooth , שעון יד חכם, נתב (ראוטר) לשימוש תוך ביתי, נקודת גישה לשימוש תוך-ביתי ומגדיל טווח בטכנולוגיית Wifi לשימוש תוך-ביתי
תקשורת
85.17.7000
חלקים לציוד תקשורת אלחוטית הנושאים רכיבים אלקטרוניים למעט חלקים לטלפון נייד
תקשורת
85.25
למעט מצלמות טלוויזיה ומסרטות וידאו
תקשורת
85.26
למעט מכשירי עזר לניווט ברדיו המסווגים בפרט מכס 85.26.9100
תקשורת
מעבדה מוסמכת לרכב
85.27
מכשירים בטווח תדרים של 87.5 עד 108 מה"ץ כולל, למעט מכשירי קליטה broadcast בתחומי תדר המוגדרים לשידורים לציבור במדינת ישראל, לרבות תחום תדרי ה FM למעט ציוד שבו פועלת טכנולוגיה מסוג Blue tooth ולמעט מערכת שמע ביתית ומקלט רדיו, ולמעט מגבר שמע לשימוש ביתי
תקשורת
85.30.8000
מנוע לשער חשמלי
אישור ת"ר 900 חלק 21.03
85.31.1000
מערכת גילוי אש
אישור ת"ר 1220 חלק 1
אישור ת"ר 1220 חלק 2
אישור ת"ר 1220 חלק 3
אישור ת"ר 1220 חלק 4
85.31.1000
התראה ידנית במערכת לגילוי אש למעט מערכות המופעלות חשמלית.
אישור ת"ר 1220 חלק 6
85.31.1000
התקני התראה בשמע למערכות גילוי אש
אישור ת"ר 1220 חלק 10
85.31.2000
מנורות גומחה
אישור ת"ר 20 חלק 2.2
85.31.8090
ציוד לצורך גילוי קליטה אלקטרו מגנטית
תקשורת
85.31.9000
התראה ידנית במערכת לגילוי אש למעט מערכות המופעלות חשמלית
אישור ת"ר 1220 חלק 6
85.31.9000
התקני התראה בשמע למערכות גילוי אש
אישור ת"ר 1220 חלק 10
85.31.9010
מערכת גילוי אש
אישור ת"ר 1220 חלק 1
אישור ת"ר 1220 חלק 2
אישור ת"ר 1220 חלק 3
אישור ת"ר 1220 חלק 4
85.31.9010
מנוע לשער חשמלי
אישור ת"ר 900 חלק 21.03
85.36
מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) בשילוב הגנה מפני זרם-יתר (מפסקי מגן משולבים), המיועדים לשימוש ביתי ולשימושים דומים
אישור ת"ר 61009 חלק 1
85.36.2000
מפסקים להגנה מפני זרם יתר
אישור ת"ר 60898 חלק 1
85.36.2000
מפסקים להגנה מפני זרם יתר
אישור ת"ר 60898 חלק 2
85.36.2010
מפסק מגן ללוח חשמל
אישור ת"ר 832 חלק 2.1
אישור ת"ר 1038 חלק 2.1
85.36.2010
מפסק מגן לחשמל
אישור ת"ר 61008 חלק 1
85.36.2010
מפסק מגן לחשמל
אישור ת"ר 61009 חלק 1
85.36.2020
מפסק מגן ללוח חשמל
אישור ת"ר 832 חלק 2.1
אישור ת"ר 1038 חלק 2.1
85.36.2020
מפסקי מגן לחשמל
אישור ת"ר 61008 חלק 1
85.36.2020
מפסקי מגן לחשמל
אישור ת"ר 61009 חלק 1
85.36.2090
מפסק מגן ללוח חשמל
אישור ת"ר 832 חלק 2.1
אישור ת"ר 1038 חלק 2.1
85.36.2090
מפסקי מגן לחשמל
אישור ת"ר 61008 חלק 1
85.36.2090
מפסקי מגן לחשמל
אישור ת"ר 61009 חלק 1
85.36.3000
מפסקים להגנה מפני זרם יתר
אישור ת"ר 60898 חלק 1
85.36.3000
מפסקים להגנה מפני זרם יתר
אישור ת"ר 60898 חלק 2
85.36.3030
מפסק מגן ללוח חשמל
אישור ת"ר 832 חלק 2.1
אישור ת"ר 1038 חלק 2.1
85.36.3030
מפסקי מגן לחשמל
אישור ת"ר 61008 חלק 1
85.36.3030
מפסקי מגן לחשמל
אישור ת"ר 61009 חלק 1
85.36.5030
מפסקי תאורה חשמליים
אישור ת"ר 33 חלק 1
85.36.5090
מפסקי תאורה חשמליים
אישור ת"ר 33 חלק 1
85.36.6000
קונקטורים חשמליים-מכניים
אישור ת"ר 61095
85.36.6100
בתי נורה
אישור ת"ר 60238
85.36.6900
תקעים ובתי תקע
אישור ת"ר 32 חלק 1.1
85.36.9040
מהדקים לכבלים עם בורג
אישור ת"ר 60998 חלק 2.1
85.36.9040
מהדקים לכבלים עם בורג
אישור ת"ר 60998 חלק 2.2
85.36.9040
מהדקים לכבלים עם הידוק חודר בידוד
אישור ת"ר 60998 חלק 2.3
85.36.9050
סטרטר למנורות פלאורסנטיות
אישור ת"ר 60155
85.37.1000 *
לוחות מיתג ובקרה למתח נמוך
אישור ת"ר 61439 חלק 1
אישור ת"ר 61439 חלק 2
אישור ת"ר 61439 חלק 3
אישור ת"ר 61439 חלק 4
אישור ת"ר 61439 חלק 5
85.37.1000
לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: מערכת סינוף של פסים מוליכים (פסי צבירה)
אישור ת"ר 61439 חלק 6
85.37.1090
תקעים ובתי תקע
אישור ת"ר 32 חלק 1.1
85.37.1090
מפסקי תאורה חשמליים
אישור ת"ר 33 חלק 1
85.38.9000
מהדקים לחוטי חשמל
אישור ת"ר 62 חלק 1
85.38.9000
התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים, עם יחידות מתוברגות
אישור ת"ר 60998 חלק 2.1
85.38.9000
התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים עם יחידות הידוק לא מתוברגות
אישור ת"ר 60998 חלק 2.2
85.38.9000
התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים עם יחידות הידוק חודרות בידוד
אישור ת"ר 60998 חלק 2.3
85.38.9000
מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) בשילוב הגנה מפני זרם-יתר (מפסקי מגן משולבים), המיועדים לשימוש ביתי ולשימושים דומים
אישור ת"ר 61009 חלק 1
85.38.9000
לאביזרי הפעלה לנורות
אישור ת"ר 61347 חלק 1
85.38.9000
אביזרי הפעלה לנורות
אישור ת"ר 61347 חלק 2.1
85.38.9000
לממירים לנורות להט
אישור ת"ר 61347 חלק 2.2
85.38.9000
אביזרי הפעלה לנורות פלאורוסנטיות
אישור ת"ר 61347 חלק 2.3
85.38.9000
אביזרי הפעלה לנורות פלאורוסנטיות לתאורת חירום
אישור ת"ר 61347 חלק 2.7
85.38.9000
נטלים המיועדים לנורות פלאורוסנטיות
אישור ת"ר 61347 חלק 2.8
85.38.9000
אביזרי הפעלה לנורות פריקה
אישור ת"ר 61347 חלק 2.9
85.38.9000
כבלי חשמל (מוליכים)
אישור ת"י 60999 חלק 1
85.38.9060
בתי נורה
אישור ת"ר 60238
85.38.9060
בתי נורה
אישור ת"ר 60400
85.39 *
נורות מהסוג המשמש לפנסים ראשיים לרכב למעט 85.39.2000
מעבדה מוסמכת לרכב
תחבורה
85.39.2000 *
נורות מהסוג המשמש לפנסים ראשיים לרכב
מעבדה מוסמכת לרכב
תחבורה
85.39.5000
מנורות לתאורת כבישים ורחובות
אישור ת"ר 20 חלק 2.3
85.39.5000
מנורות לבריכות שחייה
אישור ת"ר 20 חלק 2.18
85.39.5000
מנורות למובלי אוויר
אישור ת"ר 20 חלק 2.19
85.39.5000
מערכות תאורה לנורות להט
אישור ת"ר 20 חלק 2.23
85.41.4000
מנורות גומחה
אישור ת"ר 20 חלק 2.2
85.41.4000
מנורות לתאורת כבישים ורחובות
אישור ת"ר 20 חלק 2.3
85.41.4000
מנורות בעלות שנאי מובנה לנורות עם נימת להט
אישור ת"ר 20 חלק 2.6
85.41.4000
מנורות לברכות שחייה ולשימושים דומים
אישור ת"ר 20 חלק 2.18
85.41.4000
מנורות למובלי אוויר
אישור ת"ר 20 חלק 2.19
85.41.4000
מערכות תאורה לנורות להט למתח נמוך מאוד
אישור ת"ר 20 חלק 2.23
85.41.4000
מנורות לשימוש באתרים רפואיים של בתי חולים ומוסדות רפואיים
אישור ת"ר 20 חלק 2.25
85.43.1000
ליישומים רפואיים
אמ"ר
85.43.1000
ליישומים לא רפואיים
הממונה על הקרינה
85.43.7030
מכשור שמע וחוזי ומכשור אלקטרוני דומה המשמש ברכב מנועי למעט קורא ספרים דיגיטלי (E – Book)
אישור ת"ר 60065
85.43.7040
למעט קורא ספרים דיגיטלי (E – Book)
תקשורת
85.43.7051
למעט מכשירים ביתיים הפועלים קווית ולמעט קורא ספרים דיגיטלי (E – Book)
תקשורת
85.43.7054
המכילים פונקציות תקשורת אלחוטית כגון טכנולוגיית Wi-Fi למעט קורא ספרים דיגיטלי (E – Book)
תקשורת
85.43.7056
המכילים פונקציות תקשורת אלחוטית כגון טכנולוגיית Wi-Fi למעט קורא ספרים דיגיטלי (E – Book)
תקשורת
85.43.7057
למעט קורא ספרים דיגיטלי (E – Book)
תקשורת
85.43.7090
מכשירים לבקרה מרחוק הפועלים באמצעות תקשורת אלחוטית למעט אלה הפועלים בגלי אינפרא אדום ולמעט קורא ספרים דיגיטלי (E – Book)ולמעט מזרים וידאו (streamer)
תקשורת
85.44.1000
כבלים לחשמל
אישור ת"ר 473
אישור ת"ר 473 חלק 12
85.44.2000 *
כבלים לחשמל
אישור ת"ר 473
אישור ת"ר 473 חלק 12
אישור ת"ר 1516 חלק 1
אישור ת"ר 1516 חלק
2 אישור ת"ר 60227 חלק 1
אישור ת"ר 60227 חלק 2
אישור ת"ר 60227 חלק 4
אישור ת"ר 60227 חלק 5
אישור ת"ר 60227 חלק 6
אישור ת"ר 60245 חלק 1
אישור ת"ר 60245 חלק 2
אישור ת"ר60227 חלק 3
אישור ת"ר 60245 חלק 3
אישור ת"ר 60245 חלק 4
אישור ת"ר 60245 חלק 5
אישור ת"ר 60245 חלק 6
אישור ת"ר 60245 חלק 7
אישור ת"ר 60245 חלק 8
85.44.4000 *
כבלים לחשמל
אישור ת"ר 473 אישור ת"ר 473 חלק 12
אישור ת"ר 1516 חלק 1
אישור ת"ר 1516 חלק 2
אישור ת"ר 60227 חלק 1
אישור ת"ר 60227 חלק 2
אישור ת"ר 60227 חלק 3
אישור ת"ר 60227 חלק 4
אישור ת"ר 60227 חלק 5
אישור ת"ר 60227 חלק 6
אישור ת"ר 60245 חלק 1
אישור ת"ר 60245 חלק 2
אישור ת"ר 60245 חלק 3
אישור ת"ר 60245 חלק 4
אישור ת"ר 60245 חלק 5
אישור ת"ר 60245 חלק 6
אישור ת"ר 60245 חלק 7
אישור ת"ר 60245 חלק 8
85.44.4000
כבלים
אישור ת"ר 50214
85.44.4200
אישור ת"ר 60320 חלק 1
85.44.5000
כבלים
אישור ת"ר 50214
85.44.6000
כבלים לחשמל
אישור ת"ר 1516 חלק 1
אישור ת"ר 1516 חלק 2
אישור ת"ר 60245 חלק 1
אישור ת"ר 60245 חלק 2
אישור ת"ר 60245 חלק 3
85.47.2000
מהדקים לחוטי חשמל
אישור ת"ר 62 חלק 1
85.47.2000
כבלי חשמל (מוליכים)
אישור ת"י 60999 חלק 1
86.08
מנוע לשער חשמלי
אישור ת"ר 900 חלק 21.03
86.09
מכולות להובלת גז
אישור ת"ר 211
87.03.1010
קלנועית
מעבדה מוסמכת לרכב
87.07
מרכבים ותאי נהג לכלי רכב לרבות
מעבדה מוסמכת לרכב
87.08
שלדה וכידון המיועדים לשימוש בקלנועית כהגדרתה בתקנות התעבורה
מעבדה מוסמכת לרכב
87.08.1000
למעט המיועדים לטרקטורים לחקלאות
מעבדה מוסמכת לרכב
87.08.1000
המיועדים לטרקטורים לחקלאות
מיכון וטכנולוגיה
87.08.2000
מכסה מנוע, כנפיים, דלתות לרכב, חגורות בטיחות ומערכות עזר ללימוד נהיגה ומערכות עזר לנהגים מוגבלים.
מעבדה מוסמכת לרכב
87.08.2100
מכסה מנוע, כנפיים, דלתות לרכב, חגורות בטיחות ומערכות עזר ללימוד נהיגה ומערכות עזר לנהגים מוגבלים.
מעבדה מוסמכת לרכב
87.08.2900
מעבדה מוסמכת לרכב
87.08.3000
מצמידי בלימה ( קליפרים), תופי בלימה, דיסקיות בלם, רפידות בלימה, כבלי בלימה במערכות הבלימה וחלקיהן, רפידות בלימה מורכבות ומערכות ABS
מעבדה מוסמכת לרכב
87.08.7000 *
גלגלי כביש, חלקיהם ואביזריהם לרבות אופניים (ג'אנטים)
מעבדה מוסמכת לרכב
תחבורה
87.08.8000
מערכות מתלה וחלקיהם (כולל בולמי זעזועים) ולרבות כריות אוויר במערכות שיכוך
מעבדה מוסמכת לרכב
87.08.9200 *
עמעמי פליטה לרכב מנועי
מעבדה מוסמכת לרכב
תחבורה
87.08.9400
גלגלי הגה לכלי רכב למעט המיועדים לטרקטורים לחקלאות
מעבדה מוסמכת לרכב
87.08.9500
מעבדה מוסמכת לרכב
87.08.9920
צלחת רתימה , ווי גרירה , פיני גרירה וחלקיהם לרבות טרקטור משא , טרקטורון ורכב שטח, תאי בילום (Booster) ובלמי חרום (Maxi) המשולבים במערכות הבלימה, ציריות הנעה ופיני יד הסרן (King Pin), מחזירי אור לכלי רכב, מכלל כדור הגה.
למעט ציריות הנעה
מעבדה מוסמכת לרכב
87.08.9950
צלחת רתימה , ווי גרירה , פיני גרירה וחלקיהם לרבות טרקטור משא , טרקטורון ורכב שטח, תאי בילום (Booster) ובלמי חרום (Maxi) המשולבים במערכות הבלימה, ציריות הנעה ופיני יד הסרן (King Pin), מחזירי אור לכלי רכב, מכלל כדור הגה.
למעט ציריות הנעה
מעבדה מוסמכת לרכב
87.08.9980
מעבדה מוסמכת לרכב
87.08.9990
ערכות הסבת רכב להנעה בגפ"מ וחלקיהן, מכלי דלק
מעבדה מוסמכת לרכב
87.09
תחבורה
87.11
גלגינוע
מעבדה מוסמכת לרכב
87.11
רכינוע
מעבדה מוסמכת לרכב
87.11
קורקינט חשמלי
מעבדה מוסמכת לרכב
87.11
אופניים עם מנוע עזר
אישור מעבדה מוסמכת לרכב על עמידת הטובין בתנאים הקבועים בהגדרת "אופניים עם מנוע עזר" בתקנות התעבורה, ובכלל זה אישור מעבדה מאושרת כמשמעותה בסעיף 12(א)(1) לחוק התקנים, התשי"ג- 1953 על עמידה בת"ר 15194.
87.14
חלקי אופנועים אלה: מסגרות (שלדות), מזלגות, נעלי בלמים, רפידות בלימה, דיסקאות בלימה, תופי בלם, מערכות ABS , דודי הפלטה (עממים), כבלי מעצור; מכלי דלק לרכב דו גלגלי ותלת גלגלי, חגורות בטיחות לרכב דו גלגלי ותלת גלגלי
מעבדה מוסמכת לרכב
87.14
שלדה, סוללה, בקר וכידון המיועדים לשימוש באופניים עם מנוע עזר
אישור מעבדה מוסמכת לרכב על התאמת החלקים למאפייני האופניים עם מנוע עזר הקבועים בהגדרת "אופניים עם מנוע עזר" בתקנות התעבורה.
87.14
שלדה, סוללה, בקר וכידון המיועדים לשימוש בגלגינוע
אישור מעבדה מוסמכת לרכב על התאמת החלקים למאפייני הגלגינוע הקבועים בהגדרת "גלגינוע" בתקנות התעבורה.
87.14
שלדה, סוללה, בקר וכידון המיועדים לשימוש בקורקינט חשמלי
אישור מעבדה מוסמכת לרכב על התאמת החלקים למאפייני הקורקינט הקבועים בהגדרת "קורקינט חשמלי" בצו התעבורה (פטור קורקינט חשמלי מהוראות הפקודה),התשס"ד-2004.
87.14.1000
מכלי דלק לרכב דו ותלת גלגלי, חגורות בטיחות לרכב דו ותלת גלגלי
מעבדה מוסמכת לרכב
87.16
מוצרי תעבורה לגרורים ונתמכים השייכים למערכות בלימה , מערכות מתלה , בולמי זעזועים כריות אוויר לשיכוך , קפיצי אוויר ושיכוך , ווי גרירה, אופנים (ג'נטים) סרנים ומערכות היגוי , מוצרי תעבורה המיועדים לבניה לייצור נגררים במפעלי ייצור מאושרים למעט פרט מכס 87.16.9000
מעבדה מוסמכת לרכב
87.16.9000
חלקים ואביזרים למערכת עזר לגרר-מובילית
מעבדה מוסמכת לרכב
90.01.9000 *
מראות לכלי רכב, לציוד מכני הנדסי ומלגזות הרמה למעט המיועדות לאופניים
מעבדה מוסמכת לרכב
תחבורה
90.01.9010 *
מראות לכלי רכב, לציוד מכני הנדסי ומלגזות הרמה למעט המיועדות לאופניים
מעבדה מוסמכת לרכב
תחבורה
90.02 *
מראות לכלי רכב, לציוד מכני הנדסי ומלגזות הרמה למעט המיועדות לאופניים
מעבדה מוסמכת לרכב
תחבורה
90.13.8020
מנורות גומחה
אישור ת"ר 20 חלק 2.2
90.18
מנורות לשימוש רפואי
אישור ת"ר 20 חלק 2.25
90.18.1000
מוזנים מרשת חשמל
אמ"ר
90.18.1000
מכשירים לאבחון רפואי אחרים
אמ"ר
90.18.1000
מערכת MRI
מכשירי קרינה
90.18.3900
אמ"ר
90.18.4000
אמ"ר
90.18.5000
אמ"ר
90.18.9090
דפיברילטור עם או בלי מוניטור
אמ"ר
90.18.9090
מכשיר אלקטרוני לשיכוך כאבים שמשקלו אינו עולה על 2 ק"ג.
אמ"ר
90.18.9090
אחרים
אמ"ר
90.18.9090
מערכת רובוטית לביצוע ניתוחים בשלט רחוק
מכשירי קרינה
90.19.2000
מוזנים ממתח נקוב העולה על 9 וולט או מוזנים ממתח נקוב שאינו עולה על 9 וולט, אך מיובאים עם ספק כוח
אמ"ר
90.19.2000
אחרים
אמ"ר
90.19.2000
תא לחץ
מכשירי קרינה
90.21.1000
פרקים מלאכותיים והתקנים אחרים
אמ"ר
90.21.3100
פרקים מלאכותיים והתקנים אחרים
אמ"ר
90.21.4000
אמ"ר
90.21.5000
אמ"ר
90.21.9010
אמ"ר
90.21.9090
משתלים (IMPLANTS), תומכונים (STENTS), עדשות תוך עיניות (INTRA OCCULAR LENSES), שתלי שיניים
אמ"ר
90.22
הפולטים קרינה מייננת ליישומים רפואיים
מכשירי קרינה
90.22
הפולטים קרינה מייננת ליישומים לא רפואיים
הממונה על הקרינה
90.26.2020
מערכות לניטור והתראת לחץ בצמיגי כלי רכב וחלקיהן (TPMS)
מעבדה מוסמכת לרכב
90.28.1000
מוני גז
אישור ת"ר 1116
90.29.1020
טכוגרפים מהסוג המשמש לכלי רכב לרבות מחווני מהירות (מדי אוץ) מהסוג המשמש ברכב מנועי
מעבדה מוסמכת לרכב
90.29.2010
טכוגרפים מהסוג המשמש לכלי רכב לרבות מחווני מהירות (מדי אוץ) מהסוג המשמש ברכב מנועי
מעבדה מוסמכת לרכב
90.30
מכשירים וכלים למדידת או לגילוי של קרינות אלפא, ביתא, גאמא, X או קרינות יינון אחרות (בתנאי שהמכשיר מכיל מקורות רדיואקטיביים לכיול).
הממונה על הקרינה
90.32.1000
תרמוסטטים לדודי שמש (דוד חשמלי)
אישור ת"ר 808
90.32.8900
90.32.1011
90.32.8912
יחידת בקרת שיוט לרכב
מעבדה מוסמכת לרכב
91.07
מפסקי תאורה חשמליים
אישור ת"ר 33 חלק 1
94.01 *
התקני ריסון לילדים מהסוג המשמש ברכב מנועי
מעבדה מוסמכת לרכב
תחבורה
94.01 *
מושבים וחלקיהם, משענות ראש וחלקיהן מהסוג המשמש לכלי רכב, לטרקטור משא, טרקטורון ורכב שטח
מעבדה מוסמכת לרכב
94.01 *
מושבים וחלקיהם, משענות ראש וחלקיהן מהסוג המשמש לטרקטור לחקלאות
מיכון וטכנולוגיה
94.03
מנורות גומחה
אישור ת"ר 20 חלק 2.2
94.05
מנורות גומחה
אישור ת"ר 20 חלק 2.2
94.05
מנורות לתאורת כבישים ורחובות
אישור ת"ר 20 חלק 2.3
94.05
מנורות עם נימת להט
אישור ת"ר 20 חלק 2.6
94.05
מנורות לבריכות שחייה
אישור ת"ר 20 חלק 2.18
94.05
מנורות למובלי אוויר
אישור ת"ר 20 חלק 2.19
94.05
מערכות תאורה לנורות להט
אישור ת"ר 20 חלק 2.23
94.05
בטיחות של שנאי הספק, ספקי כוח, מגובים ומוצרים דומים
אישור ת"ר 61558 חלק 1
94.05
בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח ומוצרים דומים למתחי הספקה עד 1100 וולט: דרישות ובדיקות מיוחדות לשנאים מבדדים ולספקי כוח הכוללים שנאים מבדדים
אישור ת"ר 61558 חלק 2.4
94.05
בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח ושילוביהם: דרישות ובדיקות מיוחדות לשנאים עבור מכונות גילוח ולספקי כוח המשולבים במכונות גילוח
אישור ת"ר 61558 חלק 2.5
94.05
בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח ומוצרים דומים למתחי הספקה עד 1100 וולט: דרישות ובדיקות מיוחדות לשנאי בטיחות מבדדים ולספקי כוח הכוללים שנאי בטיחות מבדדים
אישור ת"ר 61558 חלק 2.6
94.05
מנרות לשימוש רפואי
אישור ת"ר 20 חלק 2.25
94.05.4041 *
נורות מהסוג המשמש לפנסים ראשיים לרכב
מעבדה מוסמכת לרכב
חבורה
95.05
מנורות גומחה
אישור ת"ר 20 חלק 2.2
95.05
מנורות לברכות שחייה ולשימושים דומים
אישור ת"ר 20 חלק 2.18
95.05
מנורות לשימוש באתרים רפואיים של בתי חולים ומוסדות רפואיים
אישור ת"ר 20 חלק 2.25
95.06.9000
מתקני משחקים לילדים
אישור ת"ר 1498 חלק 1
אישור ת"ר 1498 חלק 2
אישור ת"ר 1498 חלק 3
אישור ת"ר 1498 חלק 4
אישור ת"ר 1498 חלק 5
אישור ת"ר 1498 חלק 6
אישור ת"ר 1498 חלק 7
אישור ת"ר 1498 חלק 8
95.08
מתקני לונה פארק
אישור ת"ר 1604 חלק 1
95.08
מגלשות מים
אישור ת"ר 1605 חלק 1
95.08
מתקני משחקים מתנפחים
אישור ת"ר 5378
95.08
מתקני משחקים לילדים
אישור ת"ר 1498 חלק 1
אישור ת"ר 1498 חלק 2
אישור ת"ר 1498 חלק 3
אישור ת"ר 1498 חלק 4
אישור ת"ר 1498 חלק 5
אישור ת"ר 1498 חלק 6
אישור ת"ר 1498 חלק 7
אישור ת"ר 1498 חלק 8
97.05.0090
עתיקה
רשות העתיקות
97.06.0090
עתיקה
רשות העתיקות

תוספת שלישית

תיאור הטובין
מספר תקן רשמי
נוזל על בסיס חומרים פעילי-שטח סינתטיים לניקוי ידני של כלי אוכל
ת"ר 139
טרפנטין מינרלי
ת"ר 221
סבון תמרוקים
ת"ר 240
תמיסות נתרן תת כלוריתי
ת"ר 261
גפרורים - דרישות ביצועים, בטיחות ומיון
ת"ר 282
סימון מוצרי זהב ובדיקתם
ת"ר 299
בטיחות צעצועים: דליקות
ת"ר 562 חלק 2
בטיחות צעצועים: נדידת יסודות כימיים מסויימים
ת"ר 562 חלק 3
בטיחות צעצועים: צבעי אצבעות - דרישות ושיטות בדיקה
ת"ר 562 חלק 7
צמר גפן סופג
ת"ר 597
שטיחי טקסטיל: דרישות טיב
ת"ר 636
שטיחי טקסטיל: שטיחים מצויצים
ת"ר 636 חלק 1
שטיחי טקסטיל: שטיחי לבד ממוחטים
ת"ר 636 חלק 2
משחת ניקוי המבוססת על חומרים פעילי שטח סינטתיים
ת"ר 733
יריעות חיפוי תרמופלסטיות לשימוש בחקלאות ובגננות: יריעות לחיפויי קרקע ולמנהרות נמוכות
ת"ר 821 חלק 2
ילקוט לתלמיד
ת"ר 873
שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית - שיטות בדיקה
ת"ר 1003 חלק 1.1
שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית - גבולות מותרים
ת"ר 1003 חלק 1.2
מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מוצצים לתינוקות ולילדים קטנים: דרישות ושיטות בדיקה כימיות
ת"ר 1157 חלק 3
כפפות מגן נגד פגיעות תרמיות (חום או אש או שניהם)
ת"ר 1284 חלק 2
כפפות מגן נגד פגיעות מכניות
ת"ר 1284 חלק 3
כפפות מגן נגד כימיקלים ומיקרואורגניזמים: מונחים ודרישות ביצועים
ת"ר 1284 חלק 4
צבעים ולכות: אריזה וסימון
ת"ר 1343
תכשירים לניקוי תנורים ולהסרת שומנים, המיועדים לשימוש ביתי: דרישות בטיחות, אריזה וסימון
ת"ר 4272 חלק 1
חומרי פלסטיק ומוצרים ומרכיביהם העשויים פלסטיק, הבאים במגע עם מזון ומשקאות
ת"ר 5113
חומרים להצתת פחמים או עץ, לשימוש במכשירי צלייה וקלייה ("מנגל", "ברביקיו", "גריל") - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה
ת"ר 5201
עמידות בהידלקות של מזרנים, רפידות מזרנים, בסיסי מיטות מרופדים ובסיסי מיטות שאינם מרופדים
ת"ר 5418
ניקל במוצרי מתכת המיועדים לבוא במגע עם גוף האדם - דרישות ושיטות בדיקה
ת"ר 5562
מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - אבזרי שתייה: דרישות ושיטות בדיקה כימיות
ת"ר 5817 חלק 2
מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - סכין, כף ומזלג (סכו"ם) ואבזרי האכלה: דרישות בטיחות ובדיקות
ת"ר 14372
מרסס חומר מדמיע להגנה אישית
ת"ר 1366
תנור הסקה ביתי המוסק בדלק מוצק: פליטת חומר חלקיקי
ת"ר 1368 חלק 3
אבקות לניקוי כלים למדיח כלים: דרישות להבטחת איכות הסביבה ולסימון
ת"ר 1417
מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי - סינון וטיהור: מערכות, למעט מערכות אוסמוזה הפוכה
ת"ר 1505 חלק 1
מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי: מערכות אוסמוזה הפוכה
ת"ר 1505 חלק 2
מזרנים ומגיני ראש למיטות ולעגלות של תינוקות ופעוטות, ולחפצים ביתיים דומים
ת"ר 1548
פותח סתימות בצנרת ניקוז המיועד לשימוש ביתי: דרישות לבטיחות, לאריזה ולסימון
ת"ר 2250 חלק 1
חומרים ותכשירים מסוכנים: מיון, אריזה, תיווי וסימון
ת"ר 2302 חלק 1
צמנט: צמנט רגיל
ת"ר 1
בלוקי בטון: בלוקי קיר
ת"ר 5 חלק 1
אריחי רצפה מטראצו
ת"ר 6
מוצרי בטון טרומיים לריצוף
ת"ר 8
אבני שפה ואבני תעלה טרומות מבטון
ת"ר 19
מכללי דלתות עץ או/וגם מכללי דלתות לבודות: דלתות לבודות סובבות
ת"ר 23 חלק 3
צינורות גליליים מבטון ומבטון מזוין
ת"ר 27
לבידים: לבידים רגילים
ת"ר 37 חלק 1
לבידים: לבידים עם מליא פסיסי עץ
ת"ר 37 חלק 2
לבד וקרטון ביטומניים
ת"ר 80
מטפים מיטלטלים: תחזוקה
ת"ר 129 חלק 1
רעפים: רעפי חרסית משתלבים
ת"ר 215 חלק 1
רעפים: רעפי בטון משתלבים
ת"ר 215 חלק 2
אריחי קרמיקה לחיפוי קירות ולריצוף
ת"ר 314
מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל - דרישות תכן, בדיקות טיפוס, סימון, בקרת איכות
ת"ר 489
מכסים ותקרות טרומיים לתאי בקרה: מערכות מים, ביוב, ניקוז ותיעול
ת"ר 489 חלק 1
מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים (קרים וחמים) בתוך בניינים: פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U)
ת"ר 576 חלק 1
צמר מינרלי לבידוד: צמר בתפזורת
ת"ר 750
צמר מינרלי לבידוד: מוצרים מעוצבים
ת"ר 751
צנרת מפוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U) לתיעול ולביוב תת-קרקעיים ללא לחץ: דרישות ושיטות בדיקה
ת"ר 884 חלק 1
לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: דרישות כלליות ושיטות בדיקה
ת"ר 938 חלק 1
לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית שקופה
ת"ר 938 חלק 2
לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית בטיחות
ת"ר 938 חלק 3
פרזול בניין - מנגנון גלילי למנעול - דרישות ושיטות בדיקה
ת"ר 950
מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים (קרים וחמים) בתוך הבניין: מערכות פוליפרופילן
ת"ר 958 חלק 1
לוחות אריחי פסיפס מקרמיקה או מזכוכית
ת"ר 1353
יריעות לאיטום גגות: יריעות פי-וי-סי
ת"ר 1430 חלק 1
יריעות לאיטום גגות: יריעות אי-פי-די-אם
ת"ר 1430 חלק 2
יריעות לאיטום גגות: יריעות ביטומן משופר בפולימרים, מזוינות בסיבי פוליאסטר או בסיבים אחרים לא ארוגים, המיועדות להתקנה בריתוך
ת"ר 1430 חלק 3
פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בקר - דרישות לתנאי הספקה
ת"ר 1458 חלק 1.1
פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בקר - דרישות לסבולות, למידות ולאופייני חתך
ת"ר 1458 חלק 1.2
פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בחם - דרישות לתנאי הספקה
ת"ר 1458 חלק 2.1
פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בחם - דרישות לסבולות, למידות ולאופייני חתך
ת"ר 1458 חלק 2.2
מקלחים - ראש מקלח ומקלח יד
ת"ר 1482
מחיצות וחיפויי גבס: לוחות
ת"ר 1490 חלק 1
לוחות לחיפוי מדרגות: לוחות מטראצו או מבטון בציפוי טראצו
ת"ר 1554 חלק 1
לוחות לחיפוי מדרגות: לוחות מאבן טבעית
ת"ר 1554 חלק 2
פלדה לדריכת בטון - גדילים
ת"ר 1735 חלק 4
לוחות כפיסי עץ מכוונים (OSB)
ת"ר 1913
דבקים לאריחים: הגדרות ודרישות
ת"ר 4004 חלק 1
צינורות פלדה שחורים ומגולוונים עם תפר וללא תפר לשימוש במערכות אוטומטיות (מתזים) לכיבוי אש
ת"ר 4314
פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטונים: פרופילים משוחלים מדויקים מסגסוגות 6060 ו-6063 - דרישות כלליות
ת"ר 4402 חלק 1.1
פלדה לזיון בטון: מוטות חלקים
ת"ר 4466 חלק 2
פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים
ת"ר 4466 חלק 3
פלדה לזיון בטון: רשתות מרותכות
ת"ר 4466 חלק 4
פלדה לזיון בטון: מוטות ורשתות חתוכים ומכופפים
ת"ר 4466 חלק 5
צינורות ואבזרים מפוליאתילן: מערכות לסילוק שפכים (קרים וחמים) בבניינים - דרישות
ת"ר 4476 חלק 1
מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליפרופילן: כללי
ת"ר 5111 חלק 1
מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליפרופילן: צינורות
ת"ר 5111 חלק 2
מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליפרופילן: אבזרים
ת"ר 5111 חלק 3
מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליפרופילן: התאמת המערכת לייעודה
ת"ר 5111 חלק 5
מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליאתילן מצולב: כללי
ת"ר 5433 חלק 1
מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליאתילן מצולב: צינורות
ת"ר 5433 חלק 2
מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליאתילן מצולב: אבזרים
ת"ר 5433 חלק 3
מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליאתילן מצולב: התאמת המערכת לייעודה
ת"ר 5433 חלק 5
מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליבוטילן: כללי
ת"ר 5434 חלק 1
מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליבוטילן: צינורות
ת"ר 5434 חלק 2
מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליבוטילן: אבזרים
ת"ר 5434 חלק 3
מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליבוטילן: התאמת המערכת לייעודה
ת"ר 5434 חלק 5
אוורור בניינים - מובלים - מידות ודרישות מכניות למובלים גמישים
ת"ר 5678
אבזרי ניקוז לקבועות תברואיות - דרישות ושיטות בדיקה
ת"ר 5694
מוצרי בידוד תרמי לציוד בנייה ולמיתקני תעשייה - מוצרים אלסטומריים גמישים מוקצפים (FEF) המיוצרים במפעל - מפרט דרישות
ת"ר 14304
מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: כללי
ת"ר 21003 חלק 1
מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: צינורות
ת"ר 21003 חלק 2
מערכות צנרת רב שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: אבזרים
ת"ר 21003 חלק 3
מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: התאמת המערכת לייעודה
ת"ר 21003 חלק 5
מובלי פלסטיק למתקני חשמל ותקשורת בבניינים: מובלים קשיחים
ר ת"ר 61386 חלק 21
מובלי פלסטיק למתקני חשמל ותקשורת בבניינים: מובלים כפיפים
ת"ר 61386 חלק 22
מערכות מובלי פלסטיק למתקני חשמל ותקשורת: הטמנה תת-קרקעית
ת"ר 61386 חלק 24
מערכת צנרת פלסטיק להספקת מים, לתיעול ולביוב (תת-קרקעיים ועל קרקעיים) בלחץ - פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U): כללי
ת"ר 71452 חלק 1
מערכת צנרת פלסטיק להספקת מים, לתיעול ולביוב (תת-קרקעיים ועל קרקעיים) בלחץ - פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U): צינורות
ת"ר 71452 חלק 2
מערכת צנרת פלסטיק להספקת מים, לתיעול ולביוב (תת-קרקעיים ועל קרקעיים) בלחץ - פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U): אביזרים
ת"ר 71452 חלק 3
מערכת צנרת פלסטיק להספקת מים, לתיעול ולביוב (תת-קרקעיים ועל קרקעיים) בלחץ - פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U): התאמת מערכת לייעודה
ת"ר 71452 חלק 5
מערכות גילוי אש: גלאי עשן עצמאיים
ת"ר 1220 חלק 5
תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות קבועות לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות
ת"ר 145 חלק 1
מחמים חשמליים לחימום מי שתייה ולהרתחתם לשימוש ביתי ולשימושים דומים
ת"ר 251
שפופרות פלואורסצנטיות לשימוש כללי
ת"ר 520
מתקני אנטנות לקליטה משותפת (אק"ם), מתקני אנטנות לקליטה אינדיווידואלית (אק"א) ועמוד נושא אנטנה אנכית של חובבי רדיו
ת"ר 799
סרטים נדבקים בלחיצה קלה לשימושים חשמליים - דרישות כלליות
ת"ר 840 חלק 1
סרטים נדבקים בלחיצה קלה לשימושים חשמליים: סרטי ד?ק פוליוויניל כלורי (PVC)
ת"ר 840 חלק 2
בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות כלליות
ת"ר 900 חלק 1
בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לשואבי אבק ולמכשירי ניקוי שואבי מים
ת"ר 900 חלק 2.2
בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למגהצים חשמליים
בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למדיחי כלים
ת"ר 900 חלק 2.5
בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות כביסה
ת"ר 900 חלק 2.7
בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי מטבח
ת"ר 900 חלק 2.14
בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים לחימום נוזלים
ת"ר 900 חלק 2.15
בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לשמיכות, כריות, פריטי לבוש ומכשירי חימום גמישים דומים
ת"ר 900 חלק 2.17
בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קירור, למכשירי גלידה ולמכשירים לייצור קרח
ת"ר 900 חלק 2.24
בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי גלי-מיקרו, לרבות תנורי גלי-מיקרו משולבים
ת"ר 900 חלק 2.25
בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות תפירה
ת"ר 900 חלק 2.28
בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורים לחימום חדרים
ת"ר 900 חלק 2.30
בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לכלי עבודה מיטלטלים לחימום ומכשירים דומים
ת"ר 900 חלק 2.45
בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למאווררים
ת"ר 900 חלק 2.80
סוללות ראשוניות: כללי
ת"ר 990 חלק 1
מנורות: מנורות מיטלטלות למטרות כלליות
ת"ר 20 חלק 2.4
מנורות: דרישות מיוחדות - פנסי יד
ת"ר 20 חלק 2.8
מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות מיטלטלות לילדים
ת"ר 20 חלק 2.10
מנורות: מנורות לאקווריון
ת"ר 20 חלק 2.11
מנורות: דרישות מיוחדות - שרשרות תאורה
ת"ר 20 חלק 2.20
בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי צלייה, למכשירי קלייה ולמכשירי בישול מיטלטלים דומים
ת"ר 900 חלק 2.9
בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: מכשירי חשמל לטיפול בעור או בשיער
ת"ר 900 חלק 2.23
בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממים מיטלטלים לחימום בטבילה
ת"ר 900 חלק 2.74
מערכות להעברה ולסינוף של כבלים להתקנות חשמל - דרישות כלליות
ת"ר 1381 חלק 1
מערכות להעברה ולסינוף של כבלים להתקנות חשמל - דרישות ייחודיות: מערכות להעברה ולסינוף של כבלים המיועדות להרכבה על קירות או תקרות
ת"ר 1381 חלק 2.1
מכשור שמע וחוזי ומכשור אלקטרוני דומה - דרישות בטיחות
ת"ר 60065
מצברי התנעה מסוג עופרת-חומצה: דרישות כלליות וציוד בדיקה
ת"ר 60095
נורות אדי כספית בלחץ גבוה - דרישות ביצועים
ת"ר 60188
נורות אדי נתרן בלחץ נמוך - דרישות ביצועים
ת"ר 60192
נורות להט - דרישות בטיחות: נורות להט מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות
ת"ר 60432 חלק 1
נורות להט - דרישות בטיחות: נורות הלוגן מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות
ת"ר 60432 חלק 2
כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות כלליות
ת"ר 60745 חלק 1
כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למקדחות ולמקדחות-הולם
ת"ר 60745 חלק 2.1
כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למברגים ולמפתחות הולם
ת"ר 60745 חלק 2.2
כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למשחזות, למלטשות ולמשחקות דסקה
ת"ר 60745 חלק 2.3
כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למשחקות ומלטשות (למעט מטיפוס דסקה)
ת"ר 60745 חלק 2.4
כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למסורים עגולים
ת"ר 60745 חלק 2.5
כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למספריים ולמקבים
ת"ר 60745 חלק 2.8
כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למברזים
ת"ר 60745 חלק 2.9
כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למסורי הלוך ושוב
ת"ר 60745 חלק 2.11
כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למרטטות בטון
ת"ר 60745 חלק 2.12
כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למסורי שרשרת
ת"ר 60745 חלק 2.13
כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למקצעות
ת"ר 60745 חלק 2.14
כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות לגוזמי שיחים (גדר חיה)
ת"ר 60745 חלק 2.15
כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות לכרסומות ולמכשירי קיצוי
ת"ר 60745 חלק 2.17
ציוד טכנולוגיית המידע - בטיחות: דרישות כלליות
ת"ר 60950 חלק 1
ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ספקי כוח לריתוך
ת"ר 60974 חלק 1
ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ציוד לעבודות מוגבלות
ת"ר 60974 חלק 6
נורות בעלות נטל עצמי
ת"ר 60698
כבלי תקשורת משותפי ציר (קואקסיאליים): מפרט דרישות גנרי - כללי, הגדרות ודרישות
ת"ר 61196 חלק 1
תופי כבלים לשימוש ביתי ולשימושים דומים
ת"ר 61242
מערכות אל-פסק (UPS): דרישות כלליות ודרישות בטיחות למערכות אל-פסק
ת"ר 62040 חלק 1
מכשירי קירור ביתיים - מאפיינים ושיטות בדיקה
ת"ר 62552
מנורות: מנורות לתאורת במות ואולפני טלוויזיה וקולנוע (לשימוש בתוך מבנה ומחוצה לו)
ת"ר 20 חלק 2.17
מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות הצפה
ת"ר 20 חלק 2.5
מנורות: מנורות מיטלטלות לשימוש בגינות
ת"ר 20 חלק 2.7
מנורות: מנורות צילום ומנורות קולנוע (לא מקצועיות)
ת"ר 20 חלק 2.9
מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לתאורת חירום
ת"ר 20 חלק 2.22
מנורות: דרישות כלליות ובדיקות
ת"ר 20 חלק 1
קופסות אטימות: קופסות פח גליליות עשויות שלושה חלקים למוצרי מזון משומרים
ת"ר 136 חלק 1
מכלי זכוכית למוצרי מזון ולמשקאות
ת"ר 172
ברז בית מסגסוגת נחושת
ת"ר 169
שסתומים מסגסוגת נחושת: שסתום אלכסוני
ת"ר 272
כובעונים (קונדומים): כובעונים מלטקס גומי טבעי - דרישות ושיטות בדיקה
ת"ר 386 חלק 1
כובעונים (קונדומים): כובעונים מפוליאורתן - דרישות ושיטות בדיקה
ת"ר 386 חלק 2
סירי לחץ
ת"ר 428
הידרנט לכיבוי אש: ברז כיבוי
ת"ר 448 חלק 1
כלי עבודה ידניים המופעלים על ידי תחמישים - דרישות בטיחות - כלים לקיבוע ולסימון קשיח
ת"ר 472
קסדות בטיחות תעשייתיות
ת"ר 484
בטיחות צעצועים: תכונות מכניות ופיזיקליות
ת"ר 562 חלק 1
בטיחות צעצועים: צעצועי פעילות לשימוש ביתי
ת"ר 562 חלק 8
לולים לשימוש ביתי: דרישות בטיחות
ת"ר 681 חלק 1
לולים לשימוש ביתי: שיטות בדיקה
ת"ר 681 חלק 2
לולים לשימוש ביתי: עגלולים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה
ת"ר 681 חלק 3
מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: דרישות בטיחות
ת"ר 682 חלק 1
מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: שיטות בדיקה
ת"ר 682 חלק 2
מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: עריסות - דרישות בטיחות
ת"ר 682 חלק 3
מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: עריסות - שיטות בדיקה
ת"ר 682 חלק 4
מנפקי אירוסול
ת"ר 742
זרנוקים לגז פחמימני מעובה (גפ"ם) בפזה גזית
ת"ר 764
ראש ברז מסגסוגת נחושת בעל כוש לא מתרומם
ת"ר 790
אופטיקה אופתלמית - עדשות מוגמרות לא חתוכות למשקפיים: דרישות לעדשות חד-מוקדיות ורב-מוקדיות
ת"ר 798 חלק 1
אופטיקה אופתלמית - עדשות מוגמרות לא חתוכות למשקפיים: דרישות לעדשות פרוגרסיביות
ת"ר 798 חלק 2
חיתולים: חיתולי מכנס חד-פעמיים לתינוקות
ת"ר 818 חלק 2
מכלים שלא למילוי חוזר, לגז פחמימני מעובה (גפ"מ)
ת"ר 844
לוחות שבבים: דרישות כלליות ושיטות בדיקה
ת"ר 887
לוחות שבבים: לוחות לא מחופים
ת"ר 887 חלק 1
לוחות שבבים: לוחות מחופים בשכבות עץ
ת"ר 887 חלק 2
לוחות שבבים: לוחות מחופים בשכבות קישוט משרפים אמינופלסטיים
ת"ר 887 חלק 3
מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ): מכשירים הצורכים גפ"מ בפזה גזית בלחץ ישיר
ת"ר 968 חלק 1
מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ): מחממים קורנים ללא ארובה ("מחממי פטרייה") לשימוש מחוץ לבניינים או בשטחים מאווררים היטב
ת"ר 968 חלק 2
מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ): משפתים העומדים בפני עצמם, לרבות אלה שמשולב בהם מצלה, לשימוש מחוץ לבניינים
ת"ר 968 חלק 3
מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ): מכשירי צלייה ("ברביקיו") לשימוש מחוץ לבניינים
ת"ר 968 חלק 4
מוצרי טיפול בילדים - עריסות נישאות ומעמדים לתינוקות - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה
ת"ר 1048
זרנוקי לחץ מחוזקים מפוליוויניל כלורי (פי-וי-סי) לחומרי ריסוס, למים או לאוויר
ת"ר 1076
ציוד מגן אישי: שיטות בדיקה למנעלים
ת"ר 1112 חלק 1
ציוד מגן אישי: מנעלי בטיחות
ת"ר 1112 חלק 2
אופניים: אופני עיר ואופניים לשבילי רכיבה - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה
ת"ר 1117
שסתום כדורי עשוי מתכת
ת"ר 1144
מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מוצצים לתינוקות ולילדים קטנים: דרישות בטיחות כלליות ומידע על המוצר
ת"ר 1157 חלק 1
מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מוצצים לתינוקות ולילדים קטנים: דרישות ושיטות בדיקה מכניות
ת"ר 1157 חלק 2
ביגוד מגן - דרישות לביגוד מגן כשקיימת סכנת היתפסות בחלקים נעים
ת"ר 1258 חלק 2
ביגוד מגן: ביגוד אזהרה בעל נראות גבוהה
ת"ר 1258 חלק 4
מוצרים לשימוש ולטיפול בילד - "הליכונים" לתינוקות: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה
ת"ר 1273
כיסאות גלגלים: כיסאות מונעים ידנית
ת"ר 1279 חלק 1
אביזרי היגיינה של האישה:טמפונים לווסת
ת"ר 1313
ברז יחיד וסוללת ברזים לעירוב
ת"ר 1317
אלקטרודות מצופות עשויות פלדות דלות סגסוגת לריתוך בקשת
ת"ר 1338
אלקטרודות מצופות עשויות פלדות בלתי מחלידות לריתוך בקשת מתכת מוגנת
ת"ר 1339
אלקטרודות מצופות לריתוך בקשת מתכת חשמלית של פלדות לא מסוגסגות
ת"ר 1340
ברז ערבוב מכני בעל ידית הפעלה אחת
ת"ר 1347
לוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש
ת"ר 1481
מציתים: דרישות בטיחות
ת"ר 1546
דרישות בטיחות למוצרי השחזה מלוכדים
ת"ר 1836
סולמות: מונחים, טיפוסים, מידות פונקציונליות
ת"ר 1847 חלק 1
סולמות: דרישות, בדיקות וסימון
ת"ר 1847 חלק 2
סולמות: סולמות מפרקיים
ת"ר 1847 חלק 4
מוצרים לטיפול בילדים - עגלות ילדים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה
ת"ר 1888
משקפי שמש ומשקפיים אופנתיים: דרישות בטיחות
ת"ר 1898
אפודות הצלה
ת"ר 1905
ריהוט - מיטות קומתיים ומיטות גבוהות לשימוש ביתי: דרישות בטיחות, חוזק וקיימות
ת"ר 4007 חלק 1
ציוד מגן אישי לעיניים: ציוד להגנת העיניים והפנים בעת ריתוך ותהליכים נלווים
ת"ר 4141 חלק 12
יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ביתי - דרישות בטיחות
ת"ר 5115 חלק 1
יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ביתי - שיטות בדיקה
ת"ר 5115 חלק 2
יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ציבורי - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה
ת"ר 5115 חלק 3
יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ציבורי - התקנה ותחזוקה
ת"ר 5115 חלק 4
מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - אבזרי שתייה: כללי ודרישות ושיטות בדיקה מכניות
ת"ר 5817 חלק 1
שרפרפי שלבים
ת"ר 5840
אבזרים לטיפול בילדים - מחזיק מוצץ: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה
ת"ר 12586
אופניים: אופני ילדים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה
ת"ר 14765
כיסאות גבוהים לילדים: דרישות בטיחות
ת"ר 14988 חלק 1
מגוף טריז עשוי מתכת
ת"ר 61
צינורות פלדה מתאימים לחריטת תבריג
ת"ר 103
מגופים מתוברגים מסגסוגת נחושת
ת"ר 222
אבזרי יצקת ברזל חשילה לחיבור צינורות
ת"ר 255
אבזרי תברואה מסגסוגת נחושת: דרישות כלליות
ת"ר 538
אבזרי תברואה מסגסוגת נחושת: ברך
ת"ר 538 חלק 1
אבזרי תברואה מסגסוגת נחושת: מסעף חד-סעיפי
ת"ר 538 חלק 2
אבזרי תברואה מסגסוגת נחושת: מסעף דו-סעיפי
ת"ר 538 חלק 3
אבזרי תברואה מסגסוגת נחושת: קשת מוצא
ת"ר 538 חלק 4

תוספת רביעית

תוספת חמישית

(סעיף 9(ג))

נוסח הודעה המצורפת למסרון
לתשומת ליבך, אם הטובין אינם מיובאים ביבוא אישי עליך לפנות לדואר ישראל או לחברת השילוח או הבלדרות, לפי העניין, וליידע אותם על כך.

לעניין זה, יבוא אישי הוא יבוא של טובין שאינם מיובאים על ידי עוסק, אינם מיועדים לצרכי אספקה, ייצור או מתן שירותים והם יובאו בכמות סבירה לשימושך האישי או המשפחתי בלבד.