יישובים בתחומי אזור פיתוח א'

סמל מדינת ישראל
אזורי עדיפות לאומית

יישובים בתחומי אזור פיתוח א'
בדף זה תמצאו את רשימת היישובים ואזורי התעשייה הנכללים באזור פיתוח א', על פי התוספת השנייה לחוק לעידוד השקעות הון תשי"ט-1959. ביישובים אלה יכולות חברות העומדות בתנאי הסף, לקבל הטבות מוגברות מטעם המדינה, במטרה לעודד הון ויוזמה כלכלית, תוך מתן עדיפות לחדשנות ואזורי פיתוח.

לצפייה במפת יישובים בתחומי אזור פיתוח א'

*המידע באתר ניתן כשירות לציבור והרשימה מתעדכנת מעת לעת ואין לראות במידע המסופק באמצעותו משום מתן הצהרה או התחייבות כל שהיא.

יובהר, כי בהתאם לסעיף 40ד(ג) לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט- 1959, יישוב או אזור שנכלל בתחומי האזורים הקבועים בתוספת השנייה, והוצא ממנה עקב ביטולה, פקיעתה, אי-תחולתה או שינויה, או מאחר שאינו עומד עוד בתנאים הקבועים בה, יראו מפעל שנכלל בתחום אותו יישוב או אזור טרם הוצאתו מתחום התוספת כאמור, ועקב כך הורע מעמדו, כאילו התוספת בנוסחה הקודם ממשיכה לחול עליו או כאילו הוא ממשיך לעמוד בתנאים הקבועים בה, לפי העניין, למשך שנה נוספת*

*לעניין הקצאת קרקע בפטור ממכרז בהתאם לתקנה 25(5)(ב) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, השנה הנוספת חלה רק על הקצאה ראשונית על פי תקנת פטור 25(5)(ב).

שם יישוב סמל יישוב תאריך התחלה תאריך סיום סוג הבקשה אזור עוטף עזה
גלול כדי לקבל תוצאות נוספות
אין תוצאות נוספות